Bal­tar tres me­ses des­pois

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense - Noe­la Blan­co Depu­tada do PSOE

Ima­xi­na por un mo­men­to que es un­ha de­sas mu­lle­res que todos os días so­fren os ro­ces de­li­be­ra­dos ou ma­no­seo dun ho­me que os­ten­ta máis po­der ca ti... Ima­xi­na ás que no día de ho­xe ao che­gar a un­ha en­tre­vis­ta de tra­ba­llo se ato­pan cos co­men­ta­rios, chis­tes, ou in­si­nua­cións de ca­rác­ter se­xual do que po­de ser o seu fu­tu­ro xe­fe... Si, ima­xi­na que es un­ha ví­ti­ma de aco­so se­xual, que en al­gún mo­men­to te sen­ti­ches amea­za­da ou hu­mi­lla­da, que fu­ches ou es ví­ti­ma de in­ti­mi­da­cións ou coac­cións cu­xo úni­co ob­xec­ti­vo é o de de­mos­trar po­der, e que en­ci­ma te sen­tes cul­pa­ble por elo.

Ago­ra que xa te pu­xe­ches na súa pel, pen­sa en como ac­tua­rías se can­do abres o xor­nal les que un­ha mu­ller que de­nun­ciou ao pre­si­den­te da Depu­tación de Ou­ren­se por un pre­sun­to ca­so de aco­so se­xual, aca­ba sen­do in­ves­ti­ga­da ela ta­mén, se o fis­cal que le­va o ca­so de­ci­diu ar­qui­var as di­li­xen­cias in­for­ma­ti­vas que abri­ra e ago­ra re­co­rre o au­to que impu­ta a Bal­tar por cohe­cho e trá­fi­co de in­fluen­cias, se ca­da vez que hai un­ha no­va so­bre o te­ma o pre­si­den­te da Xun­ta (si, o de todos os ga­le­gos e galegas) o res­pal­da, se o par­ti­do po­lí­ti­co ao que per­ten­ce non to­ma nin­gun­ha me­di­da e as mu­lle­res que per­ten­cen a el per­ma­ne­cen es­con­di­das de­trás dun mu­ro de si­len­cio. ¿Como te sen­ti­rías? ¿Ani­ma­rías­te a in­ter­po­ñer un­ha de­nun­cia con­tra o teu agre­sor?

O cer­to é que a de­nun­cian­te se­xa in­ves­ti­ga­da ao mes­mo ni­vel que o de­nun­cia­do, e o fei­to de que nin­guén no PP po­ña o gri­to no ceo con­tra Bal­tar por es­te ca­so, re­sul­ta preo­cu­pan­te e pe­ri­go­so po­la men­sa­xe que dá a to­das as mu­lle­res que se ato­pan nes­ta si­tua­ción, pois co­rre­mos o ris­co de que moi­tas poi­dan re­plan­te­xar­se as súas de­nun­cias an­te o me­do e a in­com­pren­sión á que po­den ver­se so­me­ti­das, e mes­mo que con­tri­búan a au­men­tar a cul­pa­bi­li­za­ción.

Á es­pe­ra de que o ca­so si­ga o cur­so xu­di­cial que lle co­rres­pon­da, e tres me­ses des­pois de que co­ñe­cé­ra­mos es­ta de­nun­cia, é ho­ra xa de que ou ben den­de o Pazo Pro­vin­cial ou den­de Mon­te Pío se to­men de­ci­sións po­lí­ti­cas, de que ou ben Bal­tar aban­do­ne o seu car­go, ou de que se­xa in­vi­ta­do po­lo seu par­ti­do a fa­ce­lo. La di­rec­to­ra xe­ral de Mo­bi­li­da­de de la Xun­ta de Ga­li­cia, He­le­na de Lu­cas, y el con­ce­jal res­pon­sa­ble del trans­por­te pú­bli­co en la ca­pi­tal ou­ren­sa­na, Jo­sé Araújo, se reunie­ron ayer. Ese en­cuen­tro sir­vió pa­ra po­ner las ba­ses del fu­tu­ro ser­vi­cio me­tro­po­li­tano de au­to­bús. Tras in­ter­cam­biar documentación so­bre trá­fi­co y de­man­da, la Con­se­lle­ría de In­fraes­tru­tu­ras e Vi­ven­da ela­bo­ra­rá un análisis de los iti­ne­ra­rios in­ter­ur­ba­nos ac­tua­les así como las pro­pues­tas pa­ra la mo­di­fi­ca­ción de los re­co­rri­dos y de las pa­ra­das.

«O ob­xec­ti­vo des­te tra­ba­llo é a op­ti­mi­za­ción das ru­tas do au­to­bús interurbano pa­ra mi­ni­mi­zar a afec­ción ao trá­fi­co, eli­mi­nar trans­bor­dos, e re­for­zar o atrac­ti­vo do trans­por­te pú­bli­co pa­ra os ci­da­dáns, im­pul­san­do ao mes­mo tem­po a pos­ta en mar­cha nos vin­dei­ros me­ses do plan de trans­por­te me­tro­po­li­tano», di­ce el go­bierno au­to­nó­mi­co en un co­mu­ni­ca­do di­fun­di­do ayer. En el pre­ci­san que el eje­cu­ti­vo «pre­ten­de fo­men­tar un trans­por­te pú­bli­co efi­cien­te, que per­mi­ta li­be­rar es­pa­zo no cen­tro da ci­da­de, que re­du­za a con­ta­mi­na­ción e que fo­men­te a des­con­xes­tión e a un­ha maior flui­dez nos trá­fi­cos».

Pa­ra con­ti­nuar avan­zan­do en la pues­ta en mar­cha del trans­por­te me­tro­po­li­tano los re­pre­sen­tan­tes de la Xun­ta y del Concello de Ou­ren­se se em­pla­za­ron a la ce­le­bra­ción de una nue­va reunión que ten­drá lu­gar el pró­xi­mo mes de mar­zo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.