Fei­joo: «Os no­vos par­ti­dos aca­ban cos seus lí­de­res cun­ha cha­ma­da den­de Ma­drid»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia -

Elu­de con­tes­tar. El pre­si­den­te de la Xun­ta apro­ve­chó ayer una pre­gun­ta —«clá­si­ca», di­jo— so­bre su fu­tu­ro pa­ra me­ter el de­do en la lla­ga de la cri­sis de Po­de­mos. Con­sul­ta­do acer­ca de si hay re­cam­bio o no en el PP­deG pa­ra sus­ti­tuir­lo an­te un even­tual aban­dono del car­go or­gá­ni­co, Al­ber­to Nú­ñez Fei­joo con­tes­tó como lle­va ha­cién­do­lo des­de el 2014: afir­man­do que sí. Ac­to se­gui­do, con­tra­pu­so las «mos­tras de uni­da­de» en la for­ma­ción po­pu­lar con los líos en el PS­deG, el BNG y la or­ga­ni­za­ción de Pa­blo Igle­sias. Iró­ni­co, se cen­tró en es­ta úl­ti­ma par­ti­cu­lar­men­te. «¿Re­cam­bio? Nas pro­vin­cias, a ni­vel au­to­nó­mi­co... En can­ti­da­de de si­tios hai re­cam­bios. ¿Ou cre que es­te é un par­ti­do uni­per­soal? Iso dei­xá­mo­lo pa­ra ou­tros par­ti­dos que de­ci­den aca­bar con todos os seus lí­de­res cun­ha cha­ma­da te­le­fó­ni­ca den­de Ma­drid e sus­pen­den­do a con­ta da men­sa­xe­ría den­de Ma­drid a Ga­li­cia. Iso dei­xá­mos­llo aos no­vos par­ti­dos, que dei­xan se efec­to cal­que­ra ti­po de de­mo­cra­cia in­ter­na en Ga­li­cia. Di­cía­se que ía ha­ber gru­po par­la­men­ta­rio pro­pio en Ma­drid e ago­ra re­sul­ta que non hai nin par­ti­do», es­pe­tó.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.