Aber­ta a con­vo­ca­to­ria da fei­ra mu­si­cal Wo­mex, que San­tia­go aco­lle en ou­tu­bro

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

Os pro­mo­to­res de Wo­mex, un­ha das maio­res fei­ras pro­fe­sio­nais a ni­vel in­ter­na­cio­nal da de­no­mi­na­da world mu­sic —in­clúe os sons tra­di­cio­nais e a fu­sión—, abri­ron on­te a con­vo­ca­to­ria pa­ra a no­va edi­ción pro­gra­ma­da pa­ra ou­tu­bro en San­tia­go. Os candidatos po­den pre­sen­tar as súas pro­pos­tas ata o 15 de abril e un xu­ra­do de se­te ex­per­tos de di­fe­ren­tes con­ti­nen­tes eli­xi­rá os par­ti­ci­pan­tes. San­tia­go xa acolleu es­ta fei­ra no 2014.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.