Adeus aos car­tos

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

O di­ñei­ro, moe­das e bi­lle­tes, pa­re­ce que aca­ba­rán des­apa­re­cen­do. Te­ñen os días con­ta­dos. Di­na­mar­ca, abrin­do ca­mi­ño en­tre os paí­ses nór­di­cos, apos­ta po­la eli­mi­na­ción no 2030 da co­roa como di­ñei­ro fí­si­co. E des­de o pa­sa­do 1 de xa­nei­ro os co­mer­cios da­ne­ses po­den ne­gar­se a co­brar en efec­ti­vo. Sue­cia e Is­lan­dia se­gui­rán o mes­mo ca­mi­ño. Alí xa se per­mi­te aboar con tar­xe­tas moe­dei­ro des­de un ca­fé a uns ca­ra­me­los.

Aos mais ve­llos cús­ta­nos tra­ba­llo mu­dar de há­bi­tos, pe­ro a reali­da­de é que ca­da vez uti­li­za­mos me­nos o me­tá­li­co ou efec­ti­vo. No trans­por­te ur­bano e me­tro­po­li­tano ca­se to­do o mundo pa­ga con tar­xe­ta, igual ca nos cen­tros co­mer­ciais.

A des­apa­ri­ción do di­ñei­ro trae­ría­nos moi­tos be­ne­fi­cios so­ciais ao im­pe­dir o frau­de fis­cal, a economía so­mer­xi­da, o bran­queo de ca­pi­tais e in­clu­so os atra­cos. Dei­xa­ría de exis­tir o di­ñei­ro en B que nes­tes días aver­go­ña a tan­tos res­pon­sa­bles po­lí­ti­cos nun día ho­no­ra­bles.

De­be­rían aque­les a quen lles con­fia­mos os des­ti­nos do país saír do bu­ra­to, como os gri­los, e mi­rar o que fan nou­tros lu­ga­res pa­ra non ser­mos os úl­ti­mos da fi­la en di­cir­lle adeus aos car­tos. RA­FAEL GAR­CÍA RA­MOS. de 40 años, a la iz­quier­da y la ex­tre­ma iz­quier­da pa­re­ce ser que ya no les va­le, e in­ten­tan des­per­tar el odio en­tre las dos Es­pa­ñas, de las que nos hablaron An­to­nio Ma­cha­do y Ma­riano J. de La­rra. trans­for­ma un li­to­ral que tra­ta de pre­ser­var la fi­gu­ra. Y, cues­tio­nes so­cia­les que has­ta no ha­ce mu­chos años te­nían la con­si­de­ra­ción de con­tor­nos na­tu­ra­les es­ta­bles, pa­re­cen es­tar de­bi­li­tán­do­se día a día de­bi­do al cho­que in­ce­san­te de las olas reivin­di­ca­ti­vas del pro­gre­so. La vio­len­cia de gé­ne­ro, la cri­mi­na­li­za­ción y dis­cri­mi­na­ción de la ho­mo­se­xua­li­dad, el aco­so es­co­lar, el hos­ti­ga­mien­to la­bo­ral o el mal­tra­to a los ani­ma­les son prác­ti­cas que no go­zan de bue­na pren­sa; el vie­jo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.