A Xun­ta ani­ma aos mo­zos a com­bi­nar ga­le­go e TIC en men­sa­xes de amor

O cer­ta­me «Lin­gua de na­mo­rar» bus­ca os me­llo­res tex­tos de ata 350 ca­rác­te­res

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura - ELISA ÁL­VA­REZ

«Eu era atea ata que te co­ñe­cín e non sou­ben a quen dar­lle as gra­zas». Mar­ta Gó­mez, un­ha mo­za de Pon­te­ve­dra, non pre­ci­sou nin cen ca­rác­te­res pa­ra en­viar un­ha men­sa­xe de amor a tra­vés das no­vas tec­no­lo­xías e con­ver­ter­se así na ga­ña­do­ra do cer­ta­me Lin­gua de na­mo­rar do pa­sa­do ano na ca­te­go­ría de 14 a 19 anos. Es­te 2016 xa es­tá aber­to o pra­zo pa­ra par­ti­ci­par nun­ha no­va edi­ción. Ne­la po­den con­cur­sar os mo­zos de en­tre 14 e 35 anos aos que lles gus­te es­cri­bir, que o fa­gan en ga­le­go e, se po­de ser, que lle bo­ten crea­ti­vi­da­de ao amor e así o ex­pre­sen.

O se­cre­ta­rio xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, Valentín Gar­cía, e a di­rec­to­ra xe­ral de Xu­ven­tu­de, Ce­ci­lia Vázquez, pre­sen­ta­ron a que é xa a quin­ta edi­ción do cer­ta­me. Con el pre­ten­de di­na­mi­zar­se o uso da lin­gua ga­le­ga en­tre os mo­zos nas súas re­la­cións per­soais e nas tec­no­lo­xías da in­for­ma­ción e da co­mu­ni­ca­ción. Ade­mais, e como un dos ei­xos ver­te­bra­do­res da po­lí­ti­ca lin­güís­ti­ca da co­mu­ni­da­de, o con­cur­so pre­ten­de «que o ga­le­go es­tea nos máis no­vos e cir­cu­le a to­da ve­lo­ci­da­de por esas re­des que é por on­de cir­cu­la o pen­sa­men­to e a crea­ti­vi­da­de dos mes­mos», di­xo Valentín Gar­cía.

O pra­zo re­ma­ta o día 28

Pa­ra en­viar as men­sa­xes hai que en­trar na pá­xi­na web http://xu­ven­tu­de.xun­ta.es/lin­gua­de­na­mo­rar.html e cu­brir un for­mu­la­rio. As fra­ses, en pro­sa ou ver­so, non po­den su­pe­rar os 350 ca­rác­te­res con es­pa­zos. O pra­zo pa­ra par­ti­ci­par re­ma­ta o 28 de fe­brei­ro, e a par­tir do 29 abri­ra­se un pe­río­do pa­ra que os in­ter­nau­tas poi­dan vo­tar a men­sa­xe máis ro­mán­ti­ca, ori­xi­nal ou cun­ha maior crea­ti­vi­da­de. Ta­mén os vo­tan­tes se te- rán que re­xis­trar na web, e te­rán cin­co días pa­ra vo­tar, do 29 de fe­brei­ro ao 4 de mar­zo. Des­pois, un xu­ra­do for­ma­do por res­pon­sa­bles de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, de Xu­ven­tu­de, ade­mais dun es­cri­tor en lin­gua ga­le­ga, eli­xi­rá os tres me­llo­res tra­ba­llos nas dúas ca­te­go­rías exis­ten­tes en­tre as cin- cuen­ta men­sa­xes máis vo­ta­das.

O se­cre­ta­rio xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, Valentín Gar­cía, ex­pli­cou no ac­to de pre­sen­ta­ción do con­cur­so que ca­da ano se aca­da un­ha maior par­ti­ci­pa­ción por­que xa se tra­ta dun­ha con­vo­ca­to­ria con­so­li­da­da, e os máis ac­ti­vos son os máis no­vos «por­que

SAN­DRA ALON­SO

O se­cre­ta­rio xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca e a di­rec­to­ra xe­ral de Xu­ven­tu­de, on­te na pre­sen­ta­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.