Os pre­mios en­tré­gan­se o 16 de mar­zo e te­rán que ver coas no­vas tec­no­lo­xías

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

Os pre­mios irán, como adian­tou Valentín Gar­cía, en con­so­nan­cia co cer­ta­me, é di­cir, coas no­vas tec­no­lo­xías. Na ca­te­go­ría de 14 a 19 se­rán un

un dron e un­ha to­rre de son pa­ra o pri­mei­ro, se­gun­do e ter­cei­ro res­pec­ti­va­men­te, men­tres que na ca­te­go­ría de adul­tos os pre­mios se­rán un­ha cá­ma­ra réflex, un e un dis­co du­ro. No mes de mar­zo en- tre­ga­ran­se es­tes ga­lar­dóns en San­tia­go, des­pois de que o día 16 do mes­mo mes se pu­bli­quen os no­mes dos ga­ña­do­res. Á ho­ra de con­ce­der os pre­mios te­ra­se en con­ta o grao de ela­bo­ra­ción da men­sa­xe, a ori­xi­na­li­da­de e a ca­li­da­de da lin­gua. Ade­mais, to­das as men­sa­xes de­ben ser iné­di­tas. De­be­rá es­tar en ga­le­go nor­ma­ti­vo, aín­da que se po­de­rán per­mi­tir cer­tas li­cen­cias. é can­do o amor sus­ci­ta máis», chan­ceou.

Se­rán os tó­pi­cos ou a fa­lla de pu­dor á ho­ra de es­cri­bir, pe­ro o cer­to é que as seis ga­ña­do­ras do cer­ta­me do 2015 fo­ron mu­lle­res. Se Mar­ta ga­ñou a ca­te­go­ría de 14 a 19 cun­ha pe­que­na fra­se, Ai­ta­na Igle­sias fí­xoo na ca­te­go­ría de 19 a 35 cun tex­to al­go máis lon­go: «Co­pér­ni­co fa­rá que non saian as es­tre­las esa noi­te. Men­del, que os no­sos ca­rác­te­res non se­xan com­pa­ti­bles. Murphy arrui­na­rá todos os mi­nu­tos xun­to a ti. Ti tan xu­llo e eu tan de­cem­bro. Ti ris­co, eu ca­be­za. Qui­zais se­xa ver­da­de que os po­los opos­tos se atraen. Por­que, lon­xe das no­sas im­per­fec­cións, o mundo é des­gra­cia­da­men­te per­fec­to».

O amor, ade­mais, non ten que es­tar re­la­cio­na­do con ou­tra per­soa. De fei­to un­ha das ga­lar­doa­das do pa­sa­do ano fí­xoo cun­ha men­sa­xe na que ma­ni­fes­ta­ba a súa que­ren­za po­la per­soa máis im­por­tan­te da súa vi­da: ela mes­ma.

por la Uni­ver­si­da­de de Vi­go. El con­se­jo de go­bierno dio ayer el vis­to bueno al nom­bra­mien­to a pro­pues­ta de los de­par­ta­men­tos de fi­lo­lo­gía In­gle­sa, Fran­ce­sa y Ale­ma­na. La pe­ti­ción fue ar­gu­men­ta­da por «su in­no­va­do­ra y pre­mia­da pro­duc­ción poé­ti­ca, mul­ti­lin­güe y com­pro­me­ti­da; por su la­bor como me­dia­do­ra in­can­sa­ble en­tre cul­tu­ras me­dian­te re­es­cri­tu­ra y tra­duc­ción; por su ac­ti­vis­mo en fa­vor de las mi­no­rías lin­güís­ti­cas, ét­ni­cas, se­xua­les y muy es­pe­cial­men­te por su con­tri­bu­ción a la in­ter­na­cio­na­li­za­ción de la cul­tu­ra ga­lle­ga y la pre­ser­va­ción de su pa­tri­mo­nio».

Mou­re es una fir­me de­fen­so­ra de la len­gua de su bi­sa­bue­lo ga­lle­go, así como una des­ta­ca­da tra­duc­to­ra de poe­tas como Rosalía de Cas­tro, Chus Pa­to o Lu­pe Gó­mez. En su obra apa­re­cen va­rios poe­mas con tí­tu­los en ga­lle­go. Su pro­pio nom­bre es una ga­lle­gui­za­ción del ori­gi­nal que se­ría Erin Mou­ré, se­gún se pu­so de ma­ni­fies­to du­ran­te la ex­po­si­ción en de­fen­sa de su nom­bra­mien­to. Vin­cu­la­da a la Uni­ver­si­da­de de Vi­go des­de el 2008 a tra­vés del Fe­mi­na­rio de In­ves­ti­ga­ción Fe­mi­nis­mos e Re­sis­ten­cias, tras el apo­yo uná­ni­me del con­se­jo de go­bierno, la es­cri­to­ra su­po­ne el vi­gé­si­mo quin­to doc­to­ra­do ho­no­ris cau­sa de la ins­ti­tu­ción vi­gue­sa, y se­rá la se­gun­da mu­jer en re­ci­bir es­te re­co­no­ci­mien­to.

Erin Mou­re

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.