A axen­cia Aga­dic re­no­va o seu apoio eco­nó­mi­co á fe­de­ra­ción de ci­ne­clubs

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

A Axen­cia Ga­le­ga das In­dus­trias Cul­tu­rais (Aga­dic) e a Fe­de­ra­ción de Ci­ne­clubs subs­cri­bi­ron on­te un con­ve­nio pa­ra o desen­vol­ve­men­to du­ran­te es­te ano da pla­ni­fi­ca­ción de ci­clos e se­ma­nas de ci­ne en 15 lo­ca­li­da­des galegas. O ob­xec­ti­vo é apoiar o man­te­men­to dun­ha pro­gra­ma­ción es­ta­ble e de ca­li­da­de, im­pul­san­do es­te la­bor de di­fu­sión e de crea­ción de pú­bli­cos. A Aga­dic con­tri­búe con 25.000 eu­ros (1.000 máis ca o exer­ci­cio pa­sa­do).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.