Un­ha con­du­ta abo­mi­ná­bel

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

6, 7, 8… Ape­nas al­bo­rean­do o 2016 e o in­ter­mi­na­ble go­teo con­ti­núa. A lou­cu­ra que non ce­sa. Ca­da no­va ví­ti­ma da vio­len­cia ma­chis­ta se­gue a mar­te­lar o co­ra­zón de quen te­ña un mí­ni­mo de sen­si­bi­li­da­de. Un só ca­so xa se­ría in­fi­ni­tu­de.

Lou­cu­ra? Fa­lla de va­lo­res? Egoís­mo hu­mano? So­cie­da­de ma­chis­ta? Po­si­ble­men­te moi­tas des­cul­pas. Pe­ro nin­gun­ha razón.

Non po­de­mos con­ti­nuar con es­ta ig­no­mi­nia. Que a vio­len­cia se­xa —se­gun­do al­gúns— en me­nor ou maior me­di­da al­go con­subs­tan­cial ao ser hu­mano, tam­pou­co po­de exo­ne­rar aos vio­len­tos. Todos (me­dios de co­mu­ni­ca­ción, so­cie­da­de, edu­ca­do­res, go­ber­nan­tes) so­mos culpables.

A for­za da edu­ca­ción, e no seu ca­so da lei, de­be pór fin sen máis di­la­cións a es­ta con­du­ta tan abo­mi­ná­bel que es­tá a de­fi­nir os tem­pos ac­tuais. Non po­de­mos vi­rar as olla­das pa­ra ou­tro la­do. A so­lu­ción es­tá nas no­sas mans. Non hai ra­zas, nin re­li­xións, nin se­xos su­pe­rio­res. Sim­ple­men­te hai se­res hu­ma­nos. Cos mes­mos de­rei­tos. MA­NO­LO RO­MA­SAN­TA TOU­ZA. los te­le­dia­rios y al­gu­na pren­sa. El se­ñor Ri­ve­ra de­bía mi­rár­se­lo bien an­tes de re­pe­tir tal ase­ve­ra­ción, pues con ello es­tá ale­jan­do más adep­tos y ha­cien­do más víc­ti­mas. Al tiem­po. JO­SÉ RODRÍGUEZ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.