He­le­na Vi­llar Ja­nei­ro, «Le­tra E» da Aso­cia­ción de Es­cri­to­res en Lin­gua Ga­le­ga

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

A AELG (Aso­cia­ción de Es­cri­to­res en Lin­gua Ga­le­ga) acor­dou on­te en­tre­gar o pre­mio Le­tra E a He­le­na Vi­llar Ja­nei­ro, co que re­co­ñe­ce a un au­tor vi­vo por to­da un­ha tra­xec­to­ria. Se­rá a me­dia­dos de xu­ño en Rian­xo. A asem­blea da AELG ta­mén de­ci­diu ou­tor­gar­lle a con­si­de­ra­ción de es­cri­tor ga­le­go uni­ver­sal ao poeta ca­ta­lán Pe­re Gim­fe­rrer. E a Do­lo­res Macías, e a Mi­ni e Me­ro, os pre­mios Mes­tres/as da Me­mo­ria 2016.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.