QUE­NES SON

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense Deportes -

Ta­ma­ra Ál­va­rez Vázquez na­ceu en Pa­ra­da de Sil en 1989. É li­cen­cia­da en fi­lo­lo­xía ga­le­ga. Da­vid Rodríguez Gon­zá­lez (1982) é de Vi­la­ma­rín. É ti­tu­la­do do ci­clo su­pe­rior de pro­du­ción por me­ca­ni­za­do.

Ta­ma­ra e Da­vid des­fru­tan ca­mi­ñan­do po­lo mon­te. «é o que me­llor des­pe­xa a ca­be­za», di a mo­za. Ci­né­fi­la con­fe­sa, non fal­ta a nin­gun­ha se­sión do ci­ne­clu­be. Ta­mén é un­ha apai­xo­na­da do tea­tro, tan­to pa­ra ver como pa­ra ler. Da­vid ten de­bi­li­da­de po­los ani­mais (de fei­to de pe­queno di­cía que que­ría ser ve­te­ri­na­rio) e é un afec­cio­na­do ó ba­lon­ces­to, de­por­te que prac­ti­cou du­ran­te anos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.