Pi­den que no ha­ya «par­ches» en la ban­da

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

«O ob­xec­ti­vo é crear un acor­do du­ra­dei­ro ao con­fli­to e non po­ñer par­ches que nos le­ven cons­tan­te­men­te a vol­ver so­bre os mes­mos pro­ble­mas e ao fi­nal re­ca­lar na mes­ma so­lu­ción tem­po­ral». Así se re­fi­rió la edi­la de Ou­ren­se en Co­mún, Le­di­cia Pi­ñei­ro, a la in­ten­ción del go­bierno de bus­car las fór­mu­las ne­ce­sa­rias pa­ra man­te­ner el con­ve­nio con la aso­cia­ción Ri­car­do Cour­tier pa­ra la ban­da de mú­si­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.