«Vi­ño, cas­ta­ñas, chou­ri­zos e lu­me son os re­fe­ren­tes do ma­gos­to ou­ren­sán»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Sociedad - JUAN LÓ­PEZ DANS

Ma­gos­tos se or­ga­ni­zan por to­da Ga­li­cia cuan­do las cas­ta­ñas es­tán a pun­to, pe­ro el de Ou­ren­se es al­go es­pe­cial. Es una ce­le­bra­ción mul­ti­tu­di­na­ria que lle­va a los mon­tes de los al­re­de­do­res de la ciu­dad a mi­les de ur­ba­ni­tas. Des­de ni­ño, en­tre ellos siem­pre es­tu­vo el es­cri­tor Francisco Fer­nán­dez Na­val. «O ma­gos­to de Ou­ren­se —di­ce— ho­xe ten re­cu­pe­ra­das as ca­tro cou­sas que pa­ra min sem­pre fo­ron os ele­men­tos de re­fe­ren­cia: o vi­ño tin­to, a cas­ta­ña, o chou­ri­zo e o lu­me».

Des­pier­ta la cu­rio­si­dad que una po­bla­ción tan ur­ba­na como Ou­ren­se con­ser­ve, y si­ga ma­si­va­men­te, una tra­di­ción ru­ral. Fer­nán­dez Na­val lo ex­pli­ca: «A ce­le­bra­ción vai­se arri­man­do ás ca­sas, ás ade­gas; a fes­ta ofi­cial xa é en es­pa­zo ur­bano, pe­ro can­do che­ga a fin de semana, un día an­tes e des­pois do san Mar­ti­ño, en todos os arre­do­res de Ou­ren­se mi­ras pa­ra os mon­tes e ves como saen as co­lum­nas de fu­me da xen­te no­va, das pan­di­llas que se­guen in­do ao mon­te a fa­cer o seu ma­gos­to. Hai que­ren­cia po­lo lu­me».

«No pre­gón da fes­ta que fi­xe­ra Valente, si­na­la que o ma­gos­to de Ou­ren­se non ten que ver cos ci­clos agrí­co­las, se­nón co pas­to­reo. In­vo­ca­ba a Fra­zer e A ra­ma dou­ra­da, on­de se con­ta que os pastores europeos ce­le­bra­ban dúas da­tas arre­dor do 19 de maio e do 19 de no­vem­bro, can­do subían ao mon­te pa­ra dei­xar o gan- do e can­do subían a re­co­lle­lo. So­bre to­do na re­co­lli­da, axi­ña pren­dían os lu­mes e de aí ven esa tra­di­ción. A pro­vin­cia de Ou­ren­se foi te­rra de pas­to­reo. E a xen­te ten moi interiorizada a tra­di­ción. O ma­gos­to é un­ha fes­ta prin­ci­pal. A cas­ta­ña, o vi­ño no­vo, es­tán den­tro do ADN da ci­da­de».

Ha ha­bi­do ilus­tres pre­go­ne­ros de la fies­ta, in­clui­do el pro­pio Fer­nán­dez Na­val, en el año 80, cuan­do era po­co más que un cha­val; en su pre­gón alu­día al mi­to de Prometeo en­tre­gan­do el fue­go di­vino a los hu­ma­nos. Ese fue­go es el de las ho­gue­ras del ma­gos­to, ca­lor y luz re­no­va­dos ca­da año. Y cuan­do se apa­ga­ba, cuen­ta el au­tor, el fin de fies­ta era «tis­nar­se a ca­ra e bai­xar á ci­da­de coa fa­ce ne­gra, me­ten­do me­do como quen bai­xa do mon­te, e can­tan­do un­ha co­pla do mo­men­to: “O san Mar­ti­ño de Ou­ren­se bo­ta as cas­ta­ñas pra abai­xo; bó­ta­mas das máis gran­di­ñas que ás pe­que­nas non me bai­xo”».

Otros gran­des ou­ren­sa­nos hon­ra­ron la fies­ta con sus tex­tos, ca­da uno con una orien­ta­ción, como ex­pli­ca el no­ve­lis­ta: «O de Valente es­tu­da­ba esas ori­xes que di­cia­mos. Os de Ló­pez Cue­vi­llas fa­lan das cas­ta­ñas, pe­ro ta­mén do pro­pi­cia que era a fes­ta pa­ra os en­con­tros dos na­mo­ra­dos, por­que como anoi­te­cía pron­to e ha­bía o ca­lor do lu­me, sem­pre ha­bía un­ha man que se es­ca­pa­ba. O de Blan­co Amor fes­te­xa­ba o vi­ño: “Aí bai­xa o san Mar­ti­ño, [...] an­tes de re­zar­lle le­vá­deo á ade­ga e dá­de­lle de be­ber o vi­ño no­vo”. Es­te va­so —di­ce Fer­nán­dez Na­val del de Pin­to&Chin­to— é per­fec­to pa­ra be­be­lo. Brin­da­re­mos con el no ma­gos­to que vén». La Fun­da­ción Bo­tín des­ti­na­rá me­dio mi­llón de eu­ros a la pues­ta en mar­cha de los re­cur­sos ne­ce­sa­rios pa­ra po­der co­mer­cia­li­zar en el fu­tu­ro el pro­yec­to Len­ti­med, un tra­ba­jo que ocu­pa des­de ha­ce años a va­rios in­ves­ti­ga­do­res de la Uni­ver­si­da­de de San­tia­go de Com­pos­te­la y que bus­ca la pues­ta en el mer­ca­do de unas len­ti­llas blan­das que, ade­más de te­ner las mis­mas fun­cio­nes que las or­di­na­rias, per­mi­te in­cor­po­rar dis­tin­tos me­di­ca­men­tos como la­gri­ma­les ar­ti­fi­cia­les, de tal ma­ne­ra que los pa­cien­tes re­ci­ben de es­ta ma­ne­ra una se­rie de tra­ta­mien­tos pa­ra las en­fer­me­da­des de los ojos, al­go es­pe­cial­men­te in­di­ca­do pa­ra las per­so­nas de más edad.

Los de­ta­lles de la co­la­bo­ra­ción en­tre la Fun­da­ción Bo­tín y la USC se die­ron a co­no­cer ayer en un ac­to en el que, ade­más del rec­tor, Juan Via­ño, es­tu­vo el di­rec­tor ge­ne­ral de la fun­da­ción, Íñi­go Sáenz de Mie­ra, y los pro­mo­to­res de es­ta pro­pues­ta em­pre­sa­rial, los pro­fe­so­res Ángel Con­chei­ro Ni­ne y Carmen Ál­va­rez Lo­ren­zo. A ma­yo­res, la doc­to­ra Bea­triz No­ya Ma­ri­ño es má­na­ger y con­se­je­ra delegada de un equi­po que se re­for­za­rá en bre­ve con la in­ten­ción de que Len­ti­med Me­di­cal De­vi­ces pue­da co­mer­cia­li­zar es­te nue­vo pro­duc­to.

Con­vi­ven­cia es­co­lar

Por otra par­te, la Fun­da­ción Bo­tín y la Fun­da­ción Ba­rrié co­la­bo­ran con la Xun­ta de Ga­li­cia en la im­plan­ta­ción del pro­gra­ma Edu­ca­ción res­pon­sa­ble, «pa­ra a for­ma­ción do pro­fe­so­ra­do e a me­llo­ra da con­vi­ven­cia nos cen­tros es­co­la­res de Ga­li­cia». La ex­pe­rien­cia se desa­rro­lla­rá du­ran­te tres años en ca­tor­ce cen­tros, y lle­ga­rá a 2.800 alum­nos.

PA­CO RODRÍGUEZ

Francisco Fer­nán­dez Na­val mues­tra el va­so de La Voz pa­ra el ma­gos­to que vie­ne.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.