O Car­ba­lli­ño ha­rá pro­yec­tos de efi­cien­cia ener­gé­ti­ca con el Ei­xo Atlán­ti­co

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

El Concello do Car­ba­lli­ño ana­li­za­rá la apli­ca­ción de mo­de­los de efi­cien­cia ener­gé­ti­ca en sus ins­ta­la­cio­nes pa­ra tra­tar de con­se­guir «me­llo­rar a ca­li­da­de da ilu­mi­na­ción nos cen­tros ofi­ciais e pú­bli­cos, e fa­ce­la máis sus­ten­ta­ble, así como pa­ra com­par­tir pro­xec­tos que poi­dan ser co­fi­nan­cia­dos por programas europeos no marco do Ei­xo Atlán­ti­co». El po­si­cio­na­mien­to de la ins­ti­tu­ción mu­ni­ci­pal se hi­zo pú­bli­co tras la par­ti­ci­pa­ción del al­cal­de, Francisco Fu­me­ga, en la úl­ti­ma asam­blea ge­ne­ral del co­lec­ti­vo, ce­le­bra­da en Santa Ma­ría da Fei­ra —cer­ca de Por­to—. Se­gún el Concello do Car­ba­lli­ño, la efi­cien­cia ener­gé­ti­ca y la mo­vi­li­dad son dos cues­tio­nes que in­tere­san es­pe­cial­men­te al go­bierno lo­cal y que ade­más «te­ñen ca­bi­da en di­ver­sos programas de desen­vol­ve­men­to sus­ten­ta­ble, con li­ñas de fi­nan­cia­men­to eu­ro­peo».

Eu­ro­ci­da­de

Por otro la­do, en la úl­ti­ma asam­blea del Ei­xo Atlán­ti­co se apro­bó la en­tra­da en esa en­ti­dad de la aso­cia­ción trans­fron­te­ri­za de la Eu­ro­ci­da­de Cha­ves-Ve­rín, que sus­ti­tui­rá a am­bos mu­ni­ci­pios, que has­ta aho­ra te­nían pre­sen­cia en la mis­ma de for­ma in­di­vi­dual.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.