Hai ves­ti­men­tas inapro­pia­das pa­ra a cla­se

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia - Lu­ciano Mén­dez Pro­fe­sor ti­tu­lar

Que­ro fa­cer pú­bli­ca un­ha bre­ve reflexión so­bre o acon­te­ci­do o pa­sa­do luns na cla­se e so­bre o pu­bli­ca­do o mér­co­res no xor­nal La Voz de Ga­li­cia. O pri­mei­ro, pe­dir­lle per­dón a alum­na po­la amea­za de dar­lle un­ha bo­fe­ta­da como res­pos­ta non a que me cha­ma­ra «ma­chis­ta», se­nón a que na cla­se me cha­ma­ra «ma­chis­ta as­que­ro­so» (nó­te­se a di­fe­ren­za) e como froi­to da ten­sión da si­tua­ción e dun cer­to apai­xo­na­men­to do que me aver­go­ño só re­la­ti­va­men­te. A vio­len­cia ou a amea­za de usa­la con­tra cal­que­ra per­soa (ho­me ou mu­ller) pa­ré­ce­me sem­pre o úl­ti­mo re­cur­so, per ás ve­ces as cir­cuns­tan­cias des­bor­dan a un. Po­lo de­mais, man­te­ño con ab­so­lu­ta fir­me­za to­das e ca­da un­ha das cou­sas que di­xen ese día na au­la. Hai ves­ti­men­tas que con­si­de­ro ab­so­lu­ta­men­te inapro­pia­das pa­ra asis­tir a un­ha cla­se de ma­te­má­ti­cas, mí­re­se como se mi­re. Ou ben cam- bia­mos as re­gras do xo­go, ou ben se mo­di­fi­can os pa­tróns se­xuais nos que so­mos edu­ca­dos, ou se­nón a min vai a se­guir al­te­rán­do­me un es­co­te ex­ce­si­vo (e dis­to si que non me aver­go­ño na­di­ña). Se as au­to­ri­da­des com­pe­ten­tes ve­ñen e me din, mi­ra, ho­xe van­che vir á cla­se un gru­po de chi­cas en pe­lo­tas, eu di­ría­lles, bueno, es­tá ben, pe­ro mi­ra­de, té­mo­me que a ca­li­da­de ma­te­má­ti­ca das mi­ñas cla­ses di­mi­núa no­to­ria­men­te, so­bre to­do men­tres non me acos­tum­bro á no­va si­tua­ción. Ago­ra ben, se o de­ta­lle da ca­li­da­de do­cen­te ca­re­ce de to­da im­por­tan­cia, por fa­vor, que pa­sen. Con­fío en cer­ta res­pon­sa­bi­li­da­de por par­te de to­do o mundo pa­ra non usar es­te al­ter­ca­do pa­ra fa­cer es­pec­tácu­lo con te­mas tan se­rios como o ma­chis­mo e a vio­len­cia ma­chis­ta. Eu, que non son se­xis­ta en ab­so­lu­to, re­co­ñe­zo que o fe­mi­nis­mo frí­vo­lo atra­gán­ta­se­me con­si­de­ra­ble­men­te, pa­ré­ce­me que lle res­ta cre­di­bi­li­da­de a un­ha loi­ta que con­si­de­ro res­pec­ta­ble e pro­fun­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.