Ou­ren­se en Co­mún cen­su­ra «o des­pre­zo» de PP y DO por la trans­pa­ren­cia

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

El gru­po mu­ni­ci­pal de Ou­ren­se en Co­mún cri­ti­có ayer que ocho de los diez con­ce­ja­les del gru­po de go­bierno y todos los edi­les de De­mo­cra­cia Ou­ren­sa­na no ten­gan a la vis­ta du­ran­te to­do el año su de­cla­ra­ción de bie­nes. Pa­ra la «ma­rea» ou­ren­sa­na se tra­ta de un «des­pre­zo» a la nue­va Ley de Trans­pa­ren­cia y sus obli­ga­cio­nes. «Sa­bía­mos que De­mo­cra­cia Ou­ren­sa­na non ía fa­cer pú­bli­cas as súas de­cla­ra­cións de bens, por­que así o ma­ni­fes­ta­ra o seu vo­cei­ro Gon­za­lo Pé­rez Já­co­me por­que is­to afas­ta­ría da po­lí­ti­ca aos em­pre­sa­rios. É al­go que non com­par­ti­mos en ab­so­lu­to pois non son in­com­pa­ti­bles e nós mes­mo com­pa­ti­bi­li­za­mos am­bas. Con to­do, sor­prén­de­nos moi­to máis o fei­to de que oi­to con­ce­llei­ro do PP non o fi­xe­ran aín­da can­do a ini­cia­ti­va foi acor­da­da co al­cal­de Je­sús Vázquez en xun­ta de por­ta­vo­ces», in­di­có el por­ta­voz de Ou­ren­se en Co­mún, Mar­ti­ño Xo­sé Vázquez.

En la ma­rea in­sis­ten en ha­cer pú­bli­cas sus de­cla­ra­cio­nes de bie­nes y cum­plir con el es­pí­ri­tu de la Lei de Trans­pa­ren­cia que en­tró en vi­gor el pa­sa­do mes de di­ciem­bre. «Cal­que­ra me­di­da que afon­de na re­cu­pe­ra­ción da con­fian­za nas ins­ti­tu­cións des­pois de anos de corrupción de­be­ría ser apoia­da por todos os gru­pos mu­ni­ci­pais», ex­pli­có Mar­ti­ño Xo­sé Vázquez.

Has­ta aho­ra la pu­bli­ca­ción de los bie­nes se rea­li­za­ba du­ran­te la se­gun­da quin­ce­na de ju­lio. En una re­cien­te jun­ta de por­ta­vo­ces se acor­dó que de for­ma vo­lun­ta­ria se po­día rea­li­zar to­do el año.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.