O Can­tá­bri­co: un­ha xes­tión po­lí­ti­ca in­sos­ti­ble

La Voz de Galicia (Ourense) - - Marítima - Torcuato Tei­xei­ra Gra­dua­do en Economía Pes­quei­ra

Po­lí­ti­ca pes­quei­ra que apli­cou o Go­berno ac­tual en fun­cións ten si­do un ab­so­lu­to fra­ca­so sen pa­lia­ti­vos, des­tru­ción de postos de tra­ba­llo, des­pe­za­men­to de bu­ques e gran­de con­fli­ti­vi­da­de en flo­tas como cer­co, ar­tes me­no­res, vo­lan­ta e arras­tre. E pa­ra mos­tra, te­mos a re­so­lu­ción do Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra do pa­sa­do 15 de fe­brei­ro no BOE: as po­si­bi­li­da­des de pes­ca in­di­vi­duais e as súas co­rres­pon­den­tes co­tas pa­ra os bu­ques de arras­tre de fon­do do Can­tá­bri­co No­roes­te, dan­nos un­ha fo­to­gra­fía des­te im­por­tan­te seg­men­to de flo­ta que dei­xa ver a gra­ves en­fer­mi­da­des que afec­tan a es­ta flo­ta, que non só so­fre dun­ha ca­ren­cia de co­tas crónica que afec­ta á flo­ta es­pa­ño­la den­de a en­tra­da ne­se in­so­li­da­rio club cha­ma­da UE, se­nón que a Ad­mi­nis­tra­ción pes­quei­ra es­pa­ño­la foi ca­paz de ino­cu­lar a es­ta flo­ta un virus cha­ma­do es­pe­cu­la­ción e mer­can­ti­li­za­ción das co­tas de pes­ca, que deu como re­sul­ta­do que, se no ano 2011 ha­bía no Can­tá­bri­co 105 uni­da­des de flo­ta de arras­tre, a gran maio­ría ga­le­gos, ago­ra só nos que­dan 76 bu­ques ope­ra­ti­vos.

O gra­ve ade­mais é que es­te pe­ri­go­so virus es­tá con­le­van­do a pri­va­ti­za­ción dun ben co­mún, e que nos ato­pe­mos con si­tua­cións tan desiguais e tan pou­co equi­ta­ti­vas como que en­tre tres bu­ques cap­tu­ren o 14% de to­da a co­ta de xu­re­lo que lle co­rres­pon­de a es­ta flo­ta, ou que un só bu­que cap­tu­re o 7% de to­do o xu­re­lo asig­na­do a es­ta flo­ta.

A Ad­mi­nis­tra­ción es­pa­ño­la con­se­gue ase ace­le­rar o pro­ce­so de des­tru­ción des­te seg­men­to de flo­ta, xa que o sis­te­ma ac­tual pri­ma evi­den­te­men­te a aque­las em­pre­sas ar­ma­do­ras con ca­pa­ci­da­de de in­ver­ter e es­pe­cu­lar coas co­tas de pes­ca, e pe­na­li­za a gran­de maio­ría da flo­ta que non po­de en­trar nes- te mer­ca­do es­pe­cu­la­ti­vo e que se verá abo­ca­da an­te a fal­ta de co­tas a en­fi­lar o ca­mi­ño de des­pe­za­men­to, agás que se­xa­mos ca­pa­ces de re­ver­ter a ac­tual si­tua­ción e vol­va­mos a un sis­te­ma de xes­tión que fa­ga que os es­ca­sos re­cur­sos pes­quei­ros cos que con­ta Es­pa­ña non se­xa ob­xec­to de mer­ca­do es­pe­cu­la­ti­vo, e se re­par­tan por igual en­tre todos os bu­ques pa­ra que as co­tas po­dan fa­ci­li­tar a su­per­vi­ven­cia do que nos que­da de flo­ta.

A pes­ca do Can­tá­bri­co ta­mén ten li­ñas ver­me­llas, e un­ha de­las é que non se po­den pri­va­ti­zar e mer­can­ti­li­zar as co­tas de pes­ca, e que todos os bu­ques do Can­tá­bri­co te­ñen de­rei­to a pes­car nas mes­mas con­di­cións, in­de­pen­den­te­men­te da ca­pa­ci­da­de in­ver­so­ra de ca­da em­pre­sa, da his­to­ria e ou­tras mi­lon­gas que só ser­ven pa­ra di­vi­dir ó sec­tor pes­quei­ro e pa­ra fa­cer do Can­tá­bri­co un gran mar con gran­des re­cur­sos pa­ra ser ex­plo­ta­dos por uns pou­cos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.