Uxía e Ma­gín Blan­co es­trea­ron «To­do me fa­la de ti» no día da lin­gua ma­ter­na

Os mú­si­cos to­ca­ron en Ou­ren­se o te­ma que da no­me ó pro­gra­ma «Fa­la­Re­des» da Xun­ta e que for­ma par­te dun tra­ba­llo mu­si­ca­do de te­mas de Ma­nuel Ma­ría

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura - CÁN­DI­DA AN­DA­LUZ

Un­ha aba­rro­ta­da sa­la azul do au­di­to­rio de Ou­ren­se foi o es­ce­na­rio on­de os mú­si­cos Uxía, Ma­gín Blan­co e Santi Ci­bei­ro es­trea­ron

Un te­ma in­cluí­do no li­bro-ce­dé Can­ta o cu

da editorial Ga­la­xia, de tex­tos mu­si­ca­dos do poeta da Te­rra Chá Ma­nuel Ma­ría, que es­te ano é o pro­ta­go­nis­ta do Día das Le­tras Galegas. Es­te tra­ba­llo ser­viu pa­ra que a Con­se­lle­ría de Cul­tu­ra e Edu­ca­ción con­me­mo­ra­se o Día In­ter­na­cio­nal da Lin­gua Ma­ter­na xa que, ade­mais, o te­ma for­ma par­te do pro­gra­ma de di­na­mi­za­ción lin­güís­ti­ca Fa­la­Re­des. Con todos es­tes in­gre­dien­tes era fá­cil que a es­trea fo­ra un éxi­to. E así foi. Non en van o pú­bli­co de on­te é o máis crí­ti­co, o infantil. Un tí­mi­do ini­cio ter­mi­nou cos ra­pa­ces fron­te o es­ce­na­rio can­tan­do, aplau­din­do e bai­lan­do todos os te­mas, acom­pa­ña­dos por al­gúns pais que go­za­ron tan­to como os pe­que­nos. E aín­da que a ac­ti­vi­da­de es­tá di­ri­xi­da a ne­nos de máis de cin­co anos, no au­di­to­rio ou­ren­sáns pui­dé­ron­se ver be­bés no co­lo das nais mo­vén­do­se ó rit­mo da mú­si­ca. E, tras un­ha ho­ra de con­cer­to, che­ga­ron in­clu­so os bi­ses, an­te a insistencia dos pre­sen­tes. En­tre eles es­ta­ban o al­cal­de de Ou­ren­se, Je­sús Vázquez, o con­se­llei­ro de Cul­tu­ra e Edu­ca­ción, Ro­mán Rodríguez, e o se­cre­ta­rio xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, Valentín Gar­cía.

«Foi doa­do mu­si­ca­las. Can­do tes un poe­ma bo, a mú­si­ca sae soa», di­xo a can­tan­te Uxía es­ta semana na pre­sen­ta­ción do tra­ba­llo, so­bre os tex­tos de Ma­nuel Ma­ría. Por iso, so­bre o es­ce­na­rio soa­ron te­mas como O

ou O cuex­traí­dos de poe­ma­rios como na gaio­la, Te­rra Chá, Pan­xo­li­ñas ou Os lon­xes do sol­por. Ade­mais do te­ma To­do me fa­la de ti, un­ha crea­ción pro­pia de Uxía e Ma­gín Blan­co, na que am­bos dia­lo­gan co poeta. «Estamos, dal­gún xei­to, ten­tan­do po­ten­ciar e pro­mo­cio­nar a lin­gua ma­ter­na nos ra­pa­ces. E tra­ba­lla­mos ta­mén cos crea­do­res ga­le­gos, como Uxía e Ma­gín Blan­co, pa­ra fa­cer sen­tir ós mo­zos e ne­nos a im­por­tan­cia da lin­gua ga­le­ga», ex­pli­cou on­te o con­se­llei­ro de Cul­tu­ra, Ro­mán Rodríguez á ter­mi­na­ción do es­pec­tácu­lo e tras sau­dar ós in­tér­pre­tes.

Coa es­trea des­te te­ma, o pro-

SANTI M. AMIL

Santi Ci­bei­ro, Uxía e Ma­gín Blan­co fi­xe­ron bai­lar e can­tar ós ne­nos ou­ren­sáns.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.