A im­por­tan­cia da edu­ca­ción de ca­li­da­de e da di­ver­si­da­de lin­güís­ti­ca

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

Es­te ano, a Unes­co es­co­lleu o te­ma «Edu­ca­ción de ca­li­da­de, lin­gua (-s) de ins­tru­ción e re­sul­ta­dos da apren­di­za­xe» pa­ra ce­le­brar o Día In­ter­na­cio­nal da Lin­gua Ma­ter­na, fa­cen­do fin­ca­pé na im­por­tan­cia des­tas lin­guas na edu­ca­ción de ca­li­da­de e a di­ver­si­da­de lin­güís­ti­ca, co ob­xec­ti­vo de se­guir avan­zan­do na apli­ca­ción da no­va Axen­da 2030 pa­ra o Desen­vol­ve­men­to Sos­ti­ble. «O plu­ri­lin­güis­mo é esen­cial pa­ra o cre­ce­men­to, o em­pre­go, a saú­de, o con­su­mo e a pro­du­ción sos­ti­bles e o cam­bio cli­má­ti­co», un­ha re­co­men­da­ción da Unes­co, que, se­gun­do a Xun­ta de Ga­li­cia, coin­ci­de coas li­ñas desen­vol­tas po­lo de­par­ta­men­to edu­ca­ti­vo. gra­ma de di­na­mi­za­ción lin­güís­ti­ca Fa­la­Re­des che­gou á súa quin­ta edi­ción, ofer­tan­do di­fe­ren­tes pro­pos­tas pa­ra go­zar do tem­po li­bre en ga­le­go a par­tir de fe­brei­ro nos con­ce­llos da Re­de de Di­na­mi­za­ción Lin­güís­ti­ca. A pro­gra­ma­ción de To­do me fa­la de ti che­ga­rá ata o mes de maio ós con­ce­llos da Co­ru­ña, Fe­rrol, Ri­bei­ra, San­tia­go de Com­pos­te­la, Bu­re­la, Vi­lal­ba, O Bar­co de Val­deo­rras, O Car­ba­lli­ño, Can­gas, A Es­tra­da, O Gro­ve, Vi­la­gar­cía de Arou­sa e Pon­te­ce­so (en co­la­bo­ra­ción coa Fun­da­ción Eduar­do Pon­dal). Os ob­xec­ti­vos da Con­se­llei­ra de Cul­tu­ra e Edu­ca­ción a tra­vés da ini­cia­ti­va Fa­la­Re­des pasan por am­pliar a ofer­ta de ocio na lin­gua ga­le­ga, pro­mo­ver o seu uso e va­lo­ra­ción po­si­ti­va en­tre to­da a so­cie­da­de, así como apoiar ós ar­tis­tas que desen­vol­van o seu tra­ba­llo no idio­ma pro­pio de Ga­li­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.