En Ma­rea anun­cia que ne­go­cia­rá con el PSOE un te­ma­rio pro­pio

Alexandra Fer­nán­dez, por­ta­voz en el Con­gre­so, anun­cia que plan­tea­rá cues­tio­nes so­bre el cer­co y el sec­tor lác­teo

La Voz de Galicia (Ourense) - - Portada - JOEL GÓ­MEZ

La por­ta­voz de En Ma­rea en el Con­gre­so, Alexandra Fer­nán­dez, afir­ma que «en­ten­de­mos que te­mos que abrir diá­lo­go co PSOE, a maio­res das ne­go­cia­cións que se poi­dan dar den­tro do marco do gru­po con­fe­de­ral [de Po­de­mos]». En Ma­rea «ta­mén abri­rá as súas ne­go­cia­cións co PSOE, co seu pro­pio do­cu­men­to», in­sis­tió en San­tia­go, an­tes de un ac­to po­lí­ti­co de Ano­va.

Avan­zó asi­mis­mo que «ve­mos in­com­pa­ti­ble cal­que­ra ti­po de Go­berno» con Ciu­da­da­nos, por las «me­di­das eco­nó­mi­cas» que de­fien­de es­te par­ti­do, pues su­po­nen «em­po­bre­ce­men­to das cla­ses po­pu­la­res, re­cor­tes en de­rei­tos la­bo­rais, o que ven sen­do un­ha con­ti­nui­da­de das po­lí­ti­cas do PP», di­jo la dipu­tada.

En las ne­go­cia­cio­nes pa­ra in­ves­tir a Pe­dro Sán­chez como pre­si­den­te, pre­vi­si­ble­men­te des­de hoy, «En Ma­rea te­mos un­ha fo­lla de ru­ta com­par­ti­da co res­to do gru­po con­fe­de­ral», pre­ci­só. Pe­ro «ta­mén En Ma­rea, den­tro de­sas ne­go­cia­cións, po­rá as súas pro­pias con­di­cións», que con­tem­plan «cues­tións con­cre­tas» so­bre la co­mu­ni­dad. «Pa­ra que o cam­bio se­xa real en Ga­li­cia te­mos que fa­lar dos no­sos sec­to­res pro­du­ti­vos. Po­re­mos en­ri­ba da me­sa un re­par­to xus­to das co­tas do cer­co, pre­zos xus­tos pa­ra o lác­teo; que non po­de ser esa pró­rro­ga a Ence, que é un ta­pón pa­ra o desen­vol­ve­men­to eco­nó­mi­co da ría de Pon­te­ve­dra. Te­mos to­da un­ha se­rie de me­di­das que cree­mos ne­ce­sa­rias», ma­ni­fes­tó. No plan­tea­ron an­tes esos asun­tos y no cons­tan en el do­cu­men­to que pre­sen­tó Po­de­mos al PSOE por­que «es­ta­ba­mos es­pe­ran­do que se abri­se o mo­men­to das ne­go­cia­cións», pre­ci­só.

Con el gru­po con­fe­de­ral com­par­ten «que é o mo­men­to de abrir un pro­ce­so cons­ti­tuin­te, on­de se abra ta­mén o de­ba­te so­bre a cues­tión te­rri­to­rial, que nós en­ten­de­mos que só se po­de so­lu­cio­nar a par­tir do de­rei­to a de­ci­dir dos po­bos; e que ta­mén se ne­ce­si­ta cla­ra­men­te un­ha re­xe­ne­ra­ción de­mo­crá­ti­ca pro­fun­da den­tro das ins­ti­tu­cións», in­di­có.

Anun­ció asi­mis­mo que «es­tán en pro­ce­so de or­ga­ni­za­ción os pri­mei­ros es­pa­zos de ren­di­ción de con­tas de En Ma­rea, al­go que, sa­be­mos, es­tá a agar­dar moi­ta xen­te en Ga­li­cia» y que «dese em­brión de­be­rá na­cer a can­di­da­tu­ra de uni­da­de po­pu­lar pa­ra as vin­dei­ras elec­cións galegas».

AL­BER­TO LÓ­PEZ

Re­pre­sen­tan­tes de or­ga­ni­za­cio­nes afi­nes a las ma­reas se reunie­ron ayer en Lu­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.