Ata­ques de cans

Ma­ri­na Ma­yo­ral

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

En Ou­tei­ro de Rei tres cans es­ca­pá­ron­se dun­ha vi­ven­da e ata­ca­ron a un ho­me que sa­ca­ba da súa ca­dei­ra ao seu fi­llo de dous anos pa­ra le­va­lo a ca­sa. A nai con­se­guiu sal­var ao neno, pe­ro o pai, con fe­ri­das, ti­vo que ser tras­la­da­do en am­bu­lan­cia ao hospital. O su­ce­so vén lem­brar­nos nun mo­men­to en que se es­tá ex­pon­do per­mi­tir o ac­ce­so dos cans ao trans­por­te pú­bli­co, a ten­das, mu­seos e hos­pi­tais, que es­tes ani­mais, a pe­sar das súas múl­ti­ples vir­tu­des, po­den ser pe­ri­go­sos, so­bre to­do por­que os seus pro­pie­ta­rios non to­man as de­bi­das pre­cau­cións.

Hai, sen dú­bi­da, moi­tas per­soas que sa­ben edu­car e con­tro­lar aos seus cans, pe­ro moi­tos ou­tros dan mos­tras dun ab­so­lu­to des­pre­zo ca­ra aos de­mais ci­da­dáns, como pro­ban os ex­cre­men­tos que pro­li­fe­ran nas bei­ra­rrúas de cal­que­ra po­boa­ción.

E, ade­máis das mo­les­tias, es­tá o pe­ri­go que pro­vo­can. Os cans te­ñen reac­cións ines­pe­ra­das pa­ra as ca­les non hai máis con­trol, can­do saen á rúa, que a bo­cei­ra e a co­rrea. Aín­da re­cor­do ao enor­me can ne­gro que un se­rán de ou­tono atra­ve­sou á carreira un­ha praia de­ser­ta, che­gou ata min, que es­ta­ba sen­ta­da ollan­do prá­ci­da­men­te o mar, e me­teu o seu fu­ci­ño no meu pes­co­zo. Se en lu­gar de xo­gar qui­xe­se roer­me, o dono do can, que co­rría tras el, non se­ría quen de evi­ta­lo. Os pro­pie­ta­rios de cans ou ou­tro ti­po de mas­co­tas de­ben fa­cer­se cons­cien­tes de que as me­di­das res­tri­ti­vas que a eles mo­lés­ta­nos, son pa­ra o res­to dos ci­da­dáns me­di­das de se­gu­ri­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.