Un de­ba­te es­té­ril

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Me ha sor­pren­di­do, por es­té­ril, el de­ba­te pa­ra de­cla­rar a Ra­joy per­so­na non gra­ta en Pon­te­ve­dra. ¿Cuál es la uti­li­dad de esa de­ci­sión? ¿En qué con­tri­bu­ye al bie­nes­tar de los ve­ci­nos? Por fa­vor, cen­tré­mo­nos. CARMEN VE­REA. te cus­to­sa pa­ra a «eli­mi­na­ción e co­ne­xión á EDAR de Mo­ra­ña da fo­sa do Souto». Su­pon­se que pa­ra me­llo­rar a ins­ta­la­ción de re­co­lli­da de au­gas fe­cais e pa­ra re­di­rec­cio­na­la pa­ra o seu pos­te­rior tra­ta­men­to na de­pu­ra­do­ra mu­ni­ci­pal. E pa­ra a (pou­ca) sor­pre­sa dos ve­ci­ños, ato­pá­mo­nos cun­ha xes­tión ca­tas­tró­fi­ca.

O río Por­ta­mos se­gue re­ci­bin­do a dia­rio li­tros e li­tros de au­gas fe­cais sen de­pu­rar. An­tes de es­cri­bir es­te tex­to de­ci­dín ir a fa­cer un­has fo­tos e ato­pei­me con que as ti­ven que fa­cer en dous mi­nu­tos por­que non se aguan­ta­ba co chei­ro a fe­ces que ha­bía en to­da a zo­na. Du­ran­te a vi­si­ta, vin o que pa­re­ce un po­zo ne­gro que des­bor­da au­gas fe­cais e que crea un re­guei­ro pre­cio­so de pa­pel hi­xié­ni­co, tam­póns e anacos de fe­ces que vai pa­rar ao río on­de tan­to eu xo­guei de pe­que­na. Ao seu ca­rón, un su­mi­doi­ro coa ta­pa a un la­do, com­ple­ta­men­te aber­to que des­bor­da­ba, ta­mén, au­ga con ex­cre­men­tos que crean un­ha gor­da ca­pa dun cas­ta­ño es­bran­cu­xa­do pre­cio­so an­te a cal non pui­den evi­tar a ar­ca­da.

E o Go­berno atré­ve­se a fa­cer un pa­seo flu­vial no río Por­ta­mos! E atré­ve­se a co­lo­car un apa­re­llo de fa­cer exer­ci­cio a es­ca­sos 10 me­tros duns desau­gues de ex­cre­men­tos e ou­ri­ños. Un pa­seo ao la­do dese chei­ro in­fer­nal pa­ra que pa­seen os ne­nos. No­ra­boa, se­ño­res e se­ño­ras. LAU­RA CA­SAL

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.