O río chei­ren­to que re­ga as no­sas lei­ras

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Ho­xe en día non po­do pre­su­mir de vi­vir en Mo­ra­ña. E non o po­do fa­cer por­que, a pe­sar de ser un­ha al­dea es­tu­pen­da, o Go­berno do PP vi­ve na ne­gli­xen­cia ab­so­lu­ta e na fal­ta de sen­ti­do co­mún.

Hai ben pou­co que des­de o Concello fi­xo un­ha obra bas­tan-

TI­ZA­DO.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.