Una de las prio­ri­da­des de la es­tra­te­gia ga­lle­ga de con­vi­ven­cia es­co­lar

La Voz de Galicia (Ourense) - - Sociedad -

El res­pe­to a las dis­tin­tas iden­ti­da­des se­xua­les es una de las me­di­das que se re­co­gen en la Es­tra­te­xia Ga­le­ga de Con­vi­ven­cia Es­co­lar. En con­cre­to se ins­ta a las au­to­ri­da­des edu­ca­ti­vas a que ela­bo­ren me­di­das con­cre­tas di­ri­gi­das a las au­las. «Pa­ra fa­ci­li­tar un­ha res­pos­ta uná­ni­me de ga­ran­tía aos de­rei­tos do co­lec­ti­vo LTGBI que pre­ser­ve o res­pec­to ás elec­cións per­soais abran­guen­do os di­fe­ren­tes ti­pos de fa­mi­lias, cóm­pre ela­bo­rar orien­ta­cións que guíen a res­pos­ta do sis­te­ma edu­ca­ti­vo», re­co­ge el do­cu­men­to. Es­ta es­tra­te­gia de con­vi­ven­cia tam­bién re­co­ge que se desa­rro­llen he­rra­mien­tas pa­ra la pre­ven­ción del ra­cis­mo y la xe­no­fo­bia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.