Dos si­llas va­cías.

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

vo­ca­to­ria. Lo ha­yan con­cre­ta­do o no, ayer no fue­ron. Una cir­cuns­tan­cia que el nue­vo pre­si­den­te no qui­so va­lo­rar. «Estamos nun es­ta­do de de­rei­to e non se lles po­de di­cir na­da. Se non asis­ten é problema de­les, é a súa res­pon­sa­bi­li­da­de», di­jo Gar­cía, tras ha­ber ini­cia­do su in­ter­ven­ción como nue­vo lí­der ase­gu­ran­do que ha­bría «trans­pa­ren­cia e diá­lo­go».

Pre­gun­tan­do en­ton­ces so­bre có­mo afron­ta ese diá­lo­go des­pués de no ha­ber acu­di­do el vier­nes a la reunión con­vo­ca­da por la Xun­ta pa­ra tra­tar de acer­car pos­tu­ras en­tre los sec­to­res im­pli­ca­dos en el con­se­llo re­gu­la­dor, Gar­cía qui­so ha­blar so­lo de fu­tu­ro. «Nós nes­te mo­men­to, o que pa­sou, pa­sou. Estamos no pre­sen­te, na­da máis», zan­jó. In­ter­vino en­ton­ces otro vo­cal pa­ra re­cor­dar que las bo­de­gas es­ta­ban re­pre­sen­ta­das, pues es­ta­ba pre­sen­te un vo­cal, Raúl Pra­da. Es­te elu­dió en­trar a va­lo­rar el he­cho de que las bo­de­gas que iban en su mis­ma lis­ta fir­men co­mu­ni­ca­dos con­tra­rios a su ges- tión y a los te­mas que ha apo­ya­do en el pleno.

El vo­cal por la coope­ra­ti­va de O Bar­co, Ma­nuel Fer­nán­dez, qui­so in­ci­dir en la ne­ce­si­dad de ha­blar los te­mas en el pleno. «Ocul­tóu­se­nos o 99% das cou­sas, e que­re­mos as cou­sas cla­ras. (...) O que di­ga a Xun­ta fa­ra­se, o que di­ga a lei ha­be­rá que cum­pri­lo, e o que di­gan as ade­gas ha­be­rá que res­pec­ta­lo, den­tro das nor­mas», di­jo. Ahon­dó en que a par­tir de aho­ra «as con­tas es­ta­rán moi cla­ras».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.