ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Pre­po­si­ción que se usa pa­ra re­la­cio­nar os fac­to­res dun­ha mul­ti­pli­ca­ción. 2 Bran­dos ou bran­das.

3 Cre­go ao ser­vi­zo dun­ha fa­mi­lia ou dun­ha ins­ti­tu­ción. 4 Bar­co gran­de de re­creo. Do re­vés, es­pe­cie de ver­niz moi du­ro de ori­xe orien­tal. 5 Ás­pe­ros, pi­can­tes e irri­tan­tes ao gus­to ou ao ol­fac­to. Froi­to de cer­tas pal­mei­ras. 6 Va­so san­guí­neo. Fo­lla do pi­ñei­ro.

7 To­ller, bal­dar. Cei­bar gar­ga­lla­das. 8 Do re­vés, clé­ri­gos mu­sul­máns. Per­soa que es­cri­be en ver­so. 9 Pe­río­dos de tem­po. Re­cin­to no que se ce­le­bra­ba un tor­neo. 10 Ané­ga­na, inún­da­na.

11 Do re­vés, al­can­za, con­se­gue. 12 An­ga.

VERTICAIS 1 Ani­mais con plu­mas. 2 Le­van­te­ina no mas­tro. 3 Ex­pe­di­ción co­mer­cial or­ga­ni­za­da pa­ra atra­ve­sar lu­ga­res de­sér­ti­cos ou pe­ri­go­sos. 4 In­fu­sión moi po­pu­lar na Re­pú­bli­ca Ar­xen­ti­na. Mo­les­ta, en­fas­tía. 5 Cre­gos or­to­do­xos. Gar­ga­lla­da.

6 Chei­ra, re­cen­de. Ma­te­ria no seu es­ta­do máis fluí­do. 7 Cor­ta­da ou par­ti­da en anacos miú­dos. Lá­mi­na pla­na e rí­xi­da dun ma­te­rial du­ro. 8 Qui­tar. Es­coi­tei­na. 9 O con­xun­to de to­das as cou­sas e for­zas que com­po­ñen o me­dio fí­si­co e exis­ten sen in­ter­ven­ción hu­ma­na. 10 Es­tre­ma, con­fi­na, lin­da. 11 Des­ci­fra­ra un tex­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.