«Nun­ca le­va­rei ao sec­tor a un ca­mi­ño que non que­re re­co­rrer»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Marítima - E. A.

Boa sor­pre­sa foi a que Quin­ta­na deu en Bos Días: «Non se vai tra­mi­tar nin­gun­ha lei de acui­cul­tu­ra en Ga­li­cia». Dí­xoo na te­le­vi­sión e o co­mu­ni­cou por carta aos mes­mos 300 di­rec­ti­vos aos que lle en­via­ra o bo­rra­dor da lei. Un mo­ve­men­to que, fó­ra de mi­cró­fo­nos, os axen­tes do sec­tor ad­mi­ten que non es­pe­ra­ban e cren que es­tá di­ri­xi­da a des­mo­bi­li­zar á xen­te e a frear a que ía ca­mi­ño de ser un­ha ma­ni­fes­ta­ción mul­ti­tu­di­na­ria.

—¿Por que se to­ma a de­ci­sión de re­ti­rar o bo­rra­dor ago­ra e non o mes­mo día en que se anun­ciou a súa pa­ra­li­za­ción?

—Por­que non ha­bía na­da que re­ti­rar. O an­te­pro­xec­to es­ta­ba á ex­po­si­ción pú­bli­ca pa­ra que o sec­tor fi­xe­se apor­ta­cións, pe­ro como é im­po­si­ble re­unir­se con eles nin che­gar a un­ha apro­xi­ma­ción e non fan apor­ta­cións, to­ma­mos a de­ci­sión de re­ti­ra­la da ex­po­si­ción pú­bli­ca, xa que non es­ta­ba en nin­gún trá­mi­te ad­mi­nis­tra­ti­vo.

—¿Le­vou­lle o pul­so o sec­tor ou a re­ti­ra­da é un in­ten­to de des­mo­bi­li­zar á xen­te dian­te da ma­ni­fes­ta­ción do sá­ba­do?

—Non, nun­ca xo­go a des­mo­bi­li­zar á xen­te. Sem­pre fun un­ha per­soa de­mo­crá­ti­ca e tre­men­da­men­te res­pec­tuo­sa. Pe­ro é ab­sur­do man­ter un­ha lei así se nin­guén Quin­ta­na non se pran­te­xa di­mi­tir e critica as men­ti­ras que se di­xe­ron

vai a apor­tar na­da. Non se fai pa­ra des­con­vo­car na­da, sim­ple­men­te se to­ma a de­ci­sión de re­ti­rar o an­te­pro­xec­to da ex­po­si­ción pú­bli­ca.

—¿Ata que pun­to in­fluíu o mo­men­to po­lí­ti­co no que estamos e en qué si­tua­ción lle dei­xa a vos­te­de es­te mo­ve­men­to? Hai quen di que es­tá ás por­tas da di­mi­sión.

—Nin es­tou ás por­tas da di­mi­sión nin ti­ven en con­ta o pro­ce­so elec­to­ral que te­mos dian­te, por­que se así fo­ra non sa­ca­ría a ex­po­si­ción pú­bli­ca o an­te­pro­xec­to de lei de acui­cul­tu­ra. Se fi­xo un tra­ba­llo, un es­for­zo co sec­tor, como se fi­xo to­da a vi­da, pe­ro eu non vou a obri­gar ao sec­tor a re­co­rrer un ca­mi­ño que non que­re re­co­rrer. Non qui­xo en­ten­der a no­sa po­si­ción e, se non que­re, ha­be­rá que es­pe­rar a ou­tro mo­men­to. A que o sec­tor quei­ra.

—¿É un­ha re­nun­cia de­fi­ni­ti­va a or­de­nar a acui­cul­tu­ra?

—Xa ten un­ha re­gu­la­ción a tra­vés da Lei de Pes­ca e men­tres o sec­tor non quei­ra ou­tro re­gu­la­men­to, non o ha­be­rá. Xa di­xen que nun­ca vou a le­var ao sec­tor a re­co­rrer un ca­mi­ño que non que­re re­co­rrer. Lo que pa­re­ce só­li­do se des­mo­ro­na y la con­se­llei­ra de Fei­joo que pa­re­cía intocable que­dó a los pies de los ca­ba­llos. La rec­ti­fi­ca­ción que tu­vo que ha­cer ayer es di­fí­cil que ten­ga consecuencias en el plano per­so­nal y po­lí­ti­co, no so­lo por­que es la rec­ti­fi­ca­ción de un Go­bierno en­te­ro y del pro­pio pre­si­den­te, sino por­que si el PP ga­lle­go a al­guien le re­co­no­ce la en­tre­ga al par­ti­do en los peo­res mo­men­tos —cuan­do tu­vie­ron que cru­zar la tra­ve­sía del de­sier­to con el bi­par­ti­to en la Xun­ta— es a Rosa Quin­ta­na.

«Non me sin­to des­au­to­ri­za­da pa­ra na­da», res­pon­dió ayer la con­se­llei­ra con el mis­mo tem­ple con que so­lía ma­ne­jar­se con los pes­ca­do­res. La des­au­to­ri­za­ción, en to­do ca­so, tras­cien­de lo per­so­nal. Es po­lí­ti­ca. Es, en de­fi­ni­ti­va, de ti­po elec­to­ral. A ocho me­ses vis­ta de las elec­cio­nes au­to­nó­mi­cas, era un em­pe­ci­na­mien­to en­dia­bla­do man­te­ner una bo­rra­dor tan con­tes­ta­do por las pro­pias ba­ses elec­to­ra­les del PP. Fal­ta ver aho­ra si la rec­ti­fi­ca­ción im­pues­ta a Quin­ta­na sur­te o no efec­tos y des­mo­vi­li­za al sec­tor muy en­fa­da­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.