Las co­fra­días aplau­den la re­ti­ra­da mien­tras ul­ti­man los pre­pa­ra­ti­vos de la ma­ni­fes­ta­ción del sá­ba­do

El sec­tor con­si­de­ra una «tomadura de pelo» que se re­ti­re lo que an­tes no se po­día y di­ce que so­lo se bus­ca des­mo­vi­li­zar

La Voz de Galicia (Ourense) - - Marítima - E. ABUÍN, R. ES­TÉ­VEZ

Era, por así de­cir­lo, la reivin­di­ca­ción es­tre­lla. Pe­ro no la úni­ca. Y si fi­nal­men­te se ha re­ti­ra­do la Lei de Acui­cul­tu­ra es di­fí­cil que de aquí al sá­ba­do se so­lu­cio­nen cues­tio­nes como la fal­ta de cuo­tas, la si­tua­ción de las rías, la fal­ta de ma­ris­co... Así que la ma­ni­fes­ta­ción con­vo­ca­da por las co­fra­días ga­lle­gas «a prol do sec­tor do mar», como re­za el le­ma ofi­cial de la con­vo­ca­to­ria, si­gue ade­lan­te. Ob­via­men­te, la re­ti­ra­da del an­te­pro­yec­to «é un­ha boa no­ti­cia, que ven a re­co­ñe­cer un­ha reivin­di­ca­ción de to­do o sec­tor e é un­ha sa­tis­fac­ción pa­ra nós», ex­pli­có To­más Fa­jar­do, pre­si­den­te de la Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Con­fra­rías, en­ti­dad con­vo­can­te de la mo­vi­li­za­ción del sá­ba­do, pe­ro «iso non sig­ni­fi­ca que vaia­mos a sus­pen­der a ma­ni­fes­ta­ción, posto que a pe­ti­ción de re­ti­ra­da da lei era un­ha de­man­da en­tre moi­tas ou­tras».

Fa­jar­do ad­mi­te que la Lei de Acui­cul­tu­ra les re­por­tó ad­he­sio­nes que en otras cir­cuns­tan­cias qui­zás no hu­bie­sen te­ni­do, pe­ro es­pe­ra que la re­ti­ra­da del an­te­pro­yec­to no res­te par­ti­ci­pa­ción,

Pi­den que la de­ci­sión se pu­bli­que en el DOG

por­que «hai mo­ti­vos de so­bra pa­ra se­guir con ela e non os hai pa­ra sus­pen­der» la mar­cha que el sá­ba­do re­co­rre­rá el tra­yec­to que se­pa­ra la Ala­me­da de la pla­za do Obra­doi­ro en San­tia­go.

Des­de lue­go, co­fra­días y ba­teei­ros si­guen apos­tan­do fuer­te por la ma­ni­fes­ta­ción, pe­se a que ha des­apa­re­ci­do el ele­men­to que sir­vió de aglu­ti­na­dor de esa pro­tes­ta. Es más, apre­cian en ese mo­vi­mien­to, en la re­ti­ra­da del an­te­pro­yec­to a es­ca­sos días de la ci­ta, como una ar­ti­ma­ña pa­ra des­mo­vi­li­zar al sec­tor. Así, le­jos de cal­mar los áni­mos ha in­fun­di­do, si ca­be, más des­con­fian­za.

Francisco Al­cal­de, pre­si­den­te del Con­se­llo Re­gu­la­dor do Me­xi­llón de Ga­li­cia, no es el úni­co que opi­na que las de­cla­ra­cio­nes de Quin­ta­na «son un­ha tomadura de pelo. Hai uns días di­cía no Par­la­men­to que non ha­bía na­da que re­ti­rar por­que a lei non es­ta­ba en nin­gún trá­mi­te le­xis­la­ti­vo, No les lle­ga con que la con­se­llei­ra lo ha­ya di­cho en te­le­vi­sión. Tam­po­co con que ha­ya en­via­do 300 car­tas a dis­tin­tos di­rec­ti­vos del sec­tor co­mu­ni­cán­do­les la anu­la­ción del an­te­pro­yec­to. Ni si­quie­ra es su­fi­cien­te que el Par­la­men­to ha­ya apro­ba­do su re­ti­ra­da. El sec­tor quie­re ver pu­bli­ca­do en el

que la Lei de Acui­cul­tu­ra ya no exis­te. e ago­ra di que a re­ti­ra. Con es­tas de­cla­ra­cións, o que se bus­ca é a des­con­vo­ca­to­ria da gran ma­ni­fes­ta­ción do sá­ba­do. Es­ta é máis ne­ce­sa­ria que nun­ca, por­que os sec­to­res do mar, en cla­ro re­tro­ce­so pro­du­ti­vo, le­van moi­to tem­po de­man­dan­do so­lu­cións pa­ra ga­ran­tir o seu fu­tu­ro e pa­ra que non se vol­va intentar cal­zar­nos a pei­xi­cul­tu­ra in­ten­si­va».

Uni­dad que da mie­do

En si­mi­la­res tér­mi­nos se pro­nun­ció Xa­quín Rubido, pre­si­den­te de la Pla­ta­for­ma en De­fen­sa da Ría de Arou­sa, que ayer se reunió pa­ra ana­li­zar la si­tua­ción y cer­ti­fi­có su par­ti­ci­pa­ción en la pro­tes­ta: «Non ha­bía que re­ti­rar e ago­ra, sen nin­gún ti­po de es­crú­pu­los, se re­ti­ra a lei, iso é re­fle­xo do me­do que lle te­ñen á ma­ni­fes­ta­ción en San­tia­go». Y, so­bre to­do, han apren­di­do una lec­ción: «Se al­go que­dou cla­ro con to­do is­to é que a uni­da­de é o me­llor ins­tru­men­to pa­ra con­se­guir que se abor­den dun­ha vez por to­das os gran­des pro­ble­mas que ten o sec­tor. Os gran­des pro­ble­mas reais aos que a Xun­ta, no que vai de le­xis­la­tu­ra, non lles pres­tou a me­nor aten­ción».

Al pa­trón ma­yor de A Illa, Juan Rial Mi­llán, no le que­da nin­gu­na du­da de la in­ten­ción des­mo­vi­li­za­do­ra que tie­ne la re­ti­ra­da anun­cia­da ayer. A su jui­cio, el Go­bierno ga­lle­go ha te­ni­do «tem­po e for­ma pa­ra re­ti­rar a lei. Non le­va­mos dous días fa­lan­do dis­to. E ago­ra a re­ti­ran, pe­ro aín­da a semana pa­sa­da es­ta­ban en Bre­men pro­mo­cio­nan­do a acui­cul­tu­ra mul­ti­tró­fi­ca».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.