Wo­mex abre o con­cur­so pa­ra a ac­tua­ción de ban­das e so­lis­tas ga­le­gos

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

A fei­ra Wo­mex 2016 —que con­ci­ta pro­gra­ma­do­res in­ter­na­cio­nais— abre a con­vo­ca­to­ria pa­ra a par­ti­ci­pa­ción de gru­pos e so­lis­tas ga­le­gos no es­ce­na­rio lo­cal e en Fo­cus Ga­li­cia­nTu­nes. Os ar­tis­tas in­tere­sa­dos po­den re­mi­tir as súas can­di­da­tu­ras ata o 15 de abril a tra­vés da pla­ta­for­ma en li­ña wo­mex-apply.com, que ta­mén es­tá ope­ra­ti­va pa­ra a ins­cri­ción de fil­mes e con­fe­ren­cias.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.