Pa­ra­li­za­da la le­ga­li­za­ción del ve­la­to­rio de Da­cón por du­pli­car las so­li­ci­tu­des

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

El al­cal­de de Ma­si­de, Celso Fer­nán­dez, cul­pó al con­ce­jal de la opo­si­ción Ro­ber­to Co­lla­zo (PP) de an­te­po­ner los in­tere­ses par­ti­dis­tas al bie­nes­tar y la me­jo­ra de los ser­vi­cios pa­ra los ciu­da­da­nos. El socialista Fer­nán­dez Ló­pez de­nun­ció que el edil del PP pre­sen­tó una so­li­ci­tud en Sa­ni­da­de, como pre­si­den­te de los ve­ci­nos de Da­cón, pa­ra le­ga­li­zar el ve­la­to­rio. Al­go que ya ha­bía he­cho el Concello. An­te la du­pli­ci­dad de so­li­ci­tu­des, Sa­ni­da­de pa­ra­li­zó el pro­ce­so has­ta acla­rar la ti­tu­la­ri­dad del ve­la­to­rio. Francisco Gar­cía vi­vía on­te o seu pri­mei­ro día como no­vo pre­si­den­te da de­no­mi­na­ción de ori­xe Val­deo­rras. A súa pri­mei­ra xes­tión foi cam­biar os no­mes dos bi­lle­tes de avión e das re­ser­vas fei­tas pa­ra ProWein, a fei­ra de vi­ño que se ce­le­bra en Ale­ma­ña o pró­xi­mo mes.

—En­ten­do que irá. ¿Se­rá a súa pri­mei­ra fei­ra como pre­si­den­te?

—Cla­ro, ló­xi­co. Te­rei que ir a to­das, a es­ta, á Lon­don, a Bar­ce­lo­na e a on­de co­rres­pon­da. Ten que ir a xen­te que es­tá á fron­te, e per­soal de con­fian­za, e a ven­der, que di­so se tra­ta.

—Cri­ti­can os ade­guei­ros que hou­bo es­ta ma­ñá [por on­te] un­ha reunión co con­se­llei­ro de In­dus­tria pa­ra ir a ProWein e que a D.O. Val­deo­rras non es­ta­ba re­pre­sen­ta­da...

—Nin­guén me co­mu­ni­cou na­da, e non sei na­da de na­da. Dou­me por en­te­ra­do ago­ra, non ti­ña nin a máis mí­ni­ma idea.

—¿Fa­la­rá coa Xun­ta pa­ra ir en­tón a Ale­ma­ña?

—Non hai nin­gún problema, es- ta­mos xes­tio­nan­do os bi­lle­tes, por­que vamos ir.

—Fa­lou de ir con xen­te de con­fian­za ás fei­ras. O ha­bi­tual era que fo­ra o di­rec­tor téc­ni­co...

—Bueno... Aí non vamos ca­tar vi­ños, vamos a de­gus­ta­los e fa­cer tu­ris­mo, non fai fal­ta que vaia un­ha per­soa es­pe­cia­li­za­da. Va­le cal­que­ra. Vai­se be­ber, non fai fal­ta que vaia o di­rec­tor téc­ni­co, non te­ñen que ir sem­pre as mes­mas per­soas, hai que de­le­gar nou­tras per­soas.

—¿Con­tac­tou xa coas ade­gas?

—Iso an­da­ra­se, dei­xa pou­qui­ño a pou­co.

—Pe­ro non o des­car­ta, ¿non?

—Non, non, imos fa­lar con to­das as ade­gas. Imos ir vi­si­tar ade­ga por ade­ga, a pre­sen­tar­nos, o ló­xi­co, pa­ra ver as de­man­das que te­ñen. Xa di­xen que que­re­mos trans­pa­ren­cia e diá­lo­go, é o le- ma. Dar con­fian­za e con­quis­tar mer­ca­dos, por­que o vi­ño té­ñeno que ven­der as ade­gas. Nós vamos de lan­za­dei­ra, des­pois eles sa­be­rán o que te­ñen que fa­cer. O mer­ca­do es­tá di­fí­cil.

—¿Cre que hai po­si­bi­li­da­de de re­to­mar o diá­lo­go?

—Xa o vi­ches on­te [po­lo luns]. Os re­pre­sen­tan­tes... on­de non hai non se po­de pe­dir na­da. Se­rán res­pon­sa­bles eles por­que non asis­ti­ron, des­pois que non ve­ñan por de­trás fa­lan­do. Nós imos fa­lar con to­das as ade­gas, pa­ra ver as cou­sas que te­ñen, os pros e con­tras.

—¿En­tón van intentar re­com­po­ñer o diá­lo­go?

—In­ten­ta­re­mos, os co­me­zos de­ben ser bos, e non son bos po­lo que vi­mos no pleno. Sé é un ca­pri­cho non asis­tir, dei­xa­ré­mo­lo nun ca­pri­cho.

—¿Pe­di­rán axu­da pa­ra ese diá­lo­go á Xun­ta?

—A Xun­ta non a me­te­mos a na­da, non te­mos que metela. Se non arran­xa­mos nós a no­sa ca­sa, nin­guén no­la vai arran­xar. In­ten­ta­re­mos arri­mar pos­tu­ras e que ha­xa un con­sen­so. Eles que re­pre­sen­tan ás ade­gas, non sei o que opi­na­rán os que es­tán de­trás, igual é un­ha opi­nión só de­les. As ade­gas un­has es­tán de acor­do con eles, e ou­tras non.

—¿Cre que é máis un problema de no­mes que de sec­tor?

—Po­de ser que ha­xa me­do por aí, e estamos no sécu­lo XXI.

—¿A que, a ir con­tra de­les?

—Po­de ser. Por­que nun gru­po sem­pre ten que ha­ber di­fe­ren­zas, e igual ne­se gru­po ta­mén hai di­fe­ren­zas.

—¿Quen se­rá o vo­gal po­la coope­ra­ti­va da Rúa?

—Car­los Aris­te­gui, en­tra el. Eu non son nin­guén; eu an­tes era o re­pre­sen­tan­te, pe­ro ago­ra non son nin­guén. Eu son neu­tral, son de todos. A xun­ta rec­to­ra [da coope­ra­ti­va] no­meouno, e en­tra­rá no pró­xi­mo pleno.

—Di que vai ser neu­tral, ¿dei­xa­rá na pre­si­den­cia de ser en­tón o vo­gal po­la coope­ra­ti­va de A Rúa?

—Eu non son vo­gal. Xa fai días que non son vo­gal. A di­rec­ti­va no­meou a Car­los [Aris­te­gui, con­ce­llei­ro do PSOE na Rúa] e eu ce­sei. Non vou ser vo­cal e pre­si­den­te do con­se­llo re­gu­la­dor.

—Que día ce­sou?

—Xa fai uns días, non sei... A semana pa­sa­da.

LOLITA VÁZQUEZ

Pa­co Gar­cía foi eli­xi­do no­vo pre­si­den­te o luns á noi­te.

La delegada de la Xun­ta y la al­cal­de­sa vi­si­ta­ron los tra­ba­jos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.