Acor­do en Xin­zo pa­ra pe­dir as Le­tras Galegas pa­ra Ca­sa­res

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

Se hai un­ha fi­gu­ra cul­tu­ral e so­cial que des­ta­que so­bre as de­mais en Xin­zo, esa po­de­ría ser a de Car­los Ca­sa­res. O es­cri­tor e mes­tre li­miao xe­ra con­sen­sos in­clu­so no ei­do da po­lí­ti­ca mu­ni­ci­pal nun­ha vi­la afei­ta ao con­fron­ta­men­to en­tre uns gru­pos e ou­tros. De fei­to, ma­ñá o pleno de Concello de Xin­zo to­ma­rá un acor­do por una­ni­mi­da­de pa­ra so­li­ci­tar que o pró­xi­mo día das Le­tras Ga­le- gas ho­me­na­xee a Ca­sa­res, que fo­ra co­la­bo­ra­dor de La Voz de Ga­li­cia. A ini­cia­ti­va par­tiu de Xin­zo Adian­te, a «ma­rea» da lo­ca­li­da­de, que con­ta con un úni­co edil. Esa for­ma­ción foi a que lan­zou ini­cial­men­te a pro­pos­ta, aín­da que todos os gru­pos po­lí­ti­cos re­pre­sen­ta­dos na cor­po­ra­ción lo­cal (ade­mais do ci­ta­do, PP, PSOE e BNG) apoia­ron a mo­ción des­de o prin­ci­pio. De es­te mo­do, fi­nal­men­te a de­ba­te vai un tex­to con­sen­sua­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.