Ri­ba­da­via ex­po­ne los in­for­mes so­bre las ale­ga­cio­nes al PXOM pa­ra pro­ce­der a su apro­ba­ción

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

tan­cia que no se ma­te­ria­li­zó y que se ha di­la­ta­do en el tiem­po has­ta la ac­tua­li­dad.

Un to­tal de 345 pre­sen­ta­das

dac­tor pa­ra que in­for­me aos no­vos mem­bros da cor­po­ra­ción e pa­ra re­to­mar a tra­mi­ta­ción», se­gún in­di­có el al­cal­de.

El re­gi­dor ri­ba­da­vien­se in­ci­de en el he­cho de que las con­di­cio­nes par­ti­cu­la­res de la vi­lla mo­ti­va­ron una par­te im­por­tan­te del re­tra­so: «O in­for­me de Pa­tri­mo­nio —fun­da­men­tal pa­ra un ca­so como o no­so— tar­da­ron máis de dous anos en re­mi­ti­lo, lo­go hai que ter en con­ta que un­ha par­te im­por­tan­te da vi­la es­tá afec­ta­da por zo­nas inun­da­bles, co Mi­ño e o Avia con­di­cio­nan­do es­pa­zos am­plos, e foi pre­cep­ti­vo o in­for­me da Con­fe­de­ra­ción Hi­dro­grá­fi­ca e moi­tos ou­tros con­di­cio­nan­tes», se­gún Gó­mez.

Las pre­vi­sio­nes del nue­vo gru­po de go­bierno pasan por pro­mo­ver un con­sen­so pa­ra apro­bar el nue­vo PXOM de Ri­ba­da­via an­tes del pró­xi­mo 19 de mar­zo y, a par­tir de ahí, pla­ni­fi­car los pro­yec­tos a desa­rro­llar en el fu­tu­ro. A es­te res­pec­to Gó­mez re­cor­da­ba ayer que la vi­lla ha­ce tiem­po que es­pe­ra po­der con­tar con es­pa­cios pa­ra zo­nas do­ta­cio­nes y que se ha­ce ne­ce­sa­rio el nue­vo plan pa­ra crear al­gu­nas in­fra­es­truc­tu­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.