Mo­rei­ra: «Pon­te­ve­dra é un­ha ci­da­de aber­ta na que nin­guén é non gra­to»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia -

El por­ta­voz del PP en Pon­te­ve­dra, Ja­co­bo Mo­rei­ra, se re­fi­rió ayer a la po­lé­mi­ca de la semana en el Par­la­men­to de Ga­li­cia, don­de in­ter­vino en un de­ba­te so­bre el fu­tu­ro de Ence. «Pon­te­ve­dra é un­ha ci­da­de aber­ta na que nin­guén é per­soa non gra­ta», afir­mó, al tiem­po que la­men­tó que el mu­ni­ci­pio «se­xa ho­xe co­ñe­ci­do en to­do o mundo por­que o seu al­cal­de fa­ci­li­tou e apoiou que se de­cla­ra­ra per­soa non gra­ta a un ve­ci­ño e pre­si­den­te do Go­berno de Es­pa­ña».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.