O Cha­ma­co se­rá acu­sa­do por el fis­cal y por su cu­ña­da

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia -

Jo­sé Ma­nuel Carballo Nei­ra, co­no­ci­do como O Cha­ma­co, que ha­ce quin­ce días con­fe­só ha­ber ma­ta­do de un dis­pa­ro de es­co­pe­ta a su esposa, ten­drá que en­fren­tar­se, como mí­ni­mo, a dos acu­sa­cio­nes. Una la ejer­ce­rá el fis­cal y otra su cu­ña­da, que so­li­ci­tó al Co­le­gio de Abo­ga­dos jus­ti­cia gra­tui­ta, se­gún in­for­ma­ron fuen­tes de es­ta ins­ti­tu­ción. Jor­ge Cu­be­la (Co­to­ba­de, 1989) é un­ha das ca­ras máis vi­si­bles do Par­ti­do Po­pu­lar na co­mar­ca de Pon­te­ve­dra. En 2011, con tan só 22 anos, con­ver­teu­se no al­cal­de máis no­vo de Es­pa­ña, gra­zas a un­ha maio­ría ab­so­lu­ta que con­se­guiu au­men­tar nas úl­ti­mas elec­cións de 2015. Ago­ra, so­bre a súa me­sa, de­bu­xa­se a fu­sión de Co­to­ba­de e Cer­de­do.

—De dous con­ce­llos pa­sa­mos a un, ¿quen se­rá o al­cal­de e como se­rá o mo­de­lo de or­ga­ni­za­ción po­lí­ti­co que im­plan­ta­rá?

—On­te, anun­cia­mos un ini­cio dos trá­mi­tes que da­rán co­me­zo a un­ha se­rie de de­ba­tes pú­bli­cos, de opi­nións e apor­ta­cións. A 24 ho­ras des­te anun­cio, aín­da non estamos en dis­po­si­ción de di­cir quen se­rá o al­cal­de. Se to­do sae ben, xa se con­for­ma­rá iso. De mo­men­to, to­ca ex­pli­car­lle aos ve­ci­ños a gra­ve cri­se de­mo­grá­fi­ca, a caí­da de in­gre­sos e por que im­pul­sa­mos es­te pro­ce­de­men­to.

—¿Non fa­la­ron na­da do te­ma?

—Si, cla­ro que o fa­la­mos, pe­ro hai un­ha se­rie de pa­sos que te­mos que cum­prir an­tes di­so. Ago­ra mes­mo, non é o mo­men­to.

—A opo­si­ción fa­la de es­cu­ran­tis­mo e des­co­ñe­ce­men­to de ca­ra a es­ta fu­sión.

—Es­te é un pro­ce­so que se le­vou a ca­bo con moi­tas ne­go­cia­cións nas que de­ci­di­mos dar pri­mei­ro es­te anun­cio, e lo­go re­unir­nos con to­do o mundo. Fi­xe­mos o mar­tes o anun­cio pú­bli­co pa­ra in­te­grar a todos os par­ti­dos e aos ve­ci­ños. On­te mes­mo, á tar­de, reu­ní­mo­nos coa cor­po­ra­ción mu­ni­ci­pal. É un asun­to o su­fi­cien­te­men­te im­por­tan­te como pa­ra que non trans­cen­de­ran as ne­go­cia­cións por­que é só un ini­cio. Non que­ria­mos que hou­be­ra nin­gún ti­po de problema. En pro­ce­sos si­mi­la­res, nou­tros te­rri­to­rios de Ga­li­cia, hou­bo fil­tra­cións e que­da­ron en na­da.

—Den­de o PSOE co­men­tan a po­si­bi­li­da­de de que de­trás de to­do es­te pro­ce­so, ató­pen­se ou­tros in­tere­ses.

—Non. Aquí non hai nin­gún de­ta­lle de­sa cla­se. Xa lles de­mos todos os da­tos po­si­bles, to­das as ex­pli­ca­cións e fi­xe­ron in­clu­so alu­sións po­si­ti­vas á fu­sión. Non te­mos na­da que ocul­tar.

—Vos­te­de ten maio­ría ab­so­lu­ta, se que­re apro­bar a fu­sión, po­de­rá fa­ce­lo. Se ago­ra non ato­pa­ra apoio ve­ci­ñal, ¿re­ti­ra­ría o

pro­ce­so?

—Pri­mei­ro apro­ba­re­mos nun pleno ex­tra­or­di­na­rio o ini­cio do trá­mi­te. Le­va­rá con­si­go un­has ex­po­si­cións on­de re­co­lle­re­mos to­das as opi­nións de aso­cia­cións, ve­ci­ños e par­ti­dos de Co­to­ba­de. Ha­be­rá trans­pa­ren­cia. Que­re­mos con­ven­cer aos ve­ci­ños de que é un­ha boa me­di­da, fa­vo­ra­ble pa­ra todos.

—De con­ti­nuar o pro­ce­so, ¿can­do ve­ria­mos o car­tel de Cer­de­do-Co­to­ba­de?

—De­pen­de máis das ou­tras Ad­mi­nis­tra­cións e os seus in­for­mes. Nós xa ini­cia­mos o pro­ce­de­men­to. Ago­ra po­den ser no­ve me­ses, como un ano e oi­to me­ses. É fa­lar de fu­tu­ri­bles.

—¿Que be­ne­fi­cios que­re trans­mi­tir­lle aos seus ve­ci­ños?

—Os in­cen­ti­vos son im­por­tan­tí­si­mos. Ago­ra te­mos 4.320 ha­bi­tan­tes e pa­sa­ria­mos a de­fen­der un concello de 6.200 ve­ci­ños. Que­re­mos ofre­cer me­llo­res ser­vi­zos, man­ter os que hai, re­du­cir o gas­to co­rren­te e, so­bre to­do, tra­tar de in­cre­men­tar os in­gre­sos pa­ra au­men­tar a fi­nan­cia­ción.

—Ám­bo­los dous con­ce­llos con­tan cun­ha ida­de me­dia moi ele­va­da.

—Co­to­ba­de ten por ri­ba de 75 anos a 726 ve­ci­ños. É un­ha can­ti­da­de im­por­tan­te. O Concello de Cer­de­do ten 503. Que­re­mos blin­dar o no­so pe­so na pro­vin­cia pa­ra pro­te­xer a todos os no­sos ve­ci­ños e loi­tar com­pe­ti­ti­va­men­te por ser­vi­zos. As me­di­das que fo­mos to­man­do os úl­ti­mos anos, que se­gui­mos con­si­de­ran­do boas, non fa­ci­li­ta­ron que se asen­ta­ra a po­boa­ción. Por ou­tro la­do, se dous con­ce­llos xun­tos su­man uns 3 mi­llóns de eu­ros, e pasan a ter en­tre 5 mi­llóns e 5 mi­llóns e me­dio, é pa­ra pen­sa­lo e tra­tar de ex­pli­car­llo aos ve­ci­ños. É a úni­ca for­ma de re­cu­pe­rar os números do pa­sa­do. Nós que­re­mos an­te­por aos ve­ci­ños, aos no­sos in­tere­ses po­lí­ti­cos. O al­cal­de de Cer­de­do pa­sou o día de on­te mer­gu­lla­do en reunións ve­ci­ñais pa­ra ten­tar contaxiar aos cer­de­den­ses a súa con­fian­za na fu­sión como táboa de sal­va­ción fron­te á per­da de ser­vi­zos.

—¿Que ga­ña Cer­de­do coa fu­sión?

—Ase­gu­ra­se o fu­tu­ro. Se se­gue a pro­gre­sión de­mo­grá­fi­ca ac­tual, per­de­re­mos moi­tos ser­vi­zos. Ade­mais co­rre­mos o ris­co de ter que ir a me­dio pra­zo a un­ha ab­sor­ción obri­ga­to­ria sen ne­go­ciar na­da e con per­da de iden­ti­da­de, pa­san­do a ser un­ha me­ra pa­rro­quia dun concello máis gran­de. A fu­sión per­mi­ti­rá man­ter o cen­tro de saú­de, o co­le­xio pú­bli­co, o cen­tro de día e a no­sa iden­ti­da­de. Ao ob­ter máis in­gre­sos das ad­mi­nis­tra­cións ta­mén se abre a po­si­bi­li­da­de de re­bai­xar ta­xas e im­pos­tos e de crear no­vos ser­vi­zos.

—¿Que hai que ce­der?

—Pa­ra Cer­de­do to­do son van­ta­xes. Ne­go­cia­mos man­ter as dúas Ca­sas do Concello aber­tas e todos os postos de em­pre­ga­dos mu­ni­ci­pais.

—¿E quen vai exer­cer de al­cal­de?

—Ata as elec­cións do 2019 se­gui­re­mos os dous al­cal­des, aín­da que ha­be­rá un­ha xes­to­ra cun pre­si­den­te e un vi­ce­pre­si­den­te.

—Co­to­ba­de ten máis ha­bi­tan­tes, ¿to­ca­ra­lle a Cu­be­lo a pre­si­den­cia?

—Non sei. To­do o mundo mo pre­gun­ta, pe­ro non es­tá de­ci­di­do. Estamos dan­do to­do por fei­to, pe­ro is­to de mo­men­to é un anun­cio de fu­sión que aín­da non se ma­te­ria­li­zou. Aín­da ten que ini­ciar­se o pro­ce­so e te­ñen que opi­nar os ve­ci­ños.

—Aos ve­ci­ños e á opo­si­ción sen­to­ulles mal que non se lles con­sul­ta­se an­tes do anun­cio.

—De mo­men­to o úni­co que hai é un acor­do en­tre dous al­cal­des. As con­ver­sas pre­vias, por sen­ti­do co­mún, non po­dían trans­cen­der pa­ra que a fu­sión non se fo­se ó ga­re­te. Ago­ra ha­be­rá con­sul­ta ós ve­ci­ños e, se non es­tán de acor­do maio­ri­ta­ria­men­te, hai vol­ta atrás. Non imos fa­cer na­da que os ve­ci­ños non quei­ran.

—Xa ti­vo va­rias reunións ve­ci­ñais, ¿ato­pa res­pal­do so­cial?

—A reunión do mar­tes en Cer­de­do aca­bou co pú­bli­co en pé aplau­din­do e pe­din­do que a fu­sión se pe­che canto an­tes pa­ra non se­guir a mo­rrer pou­co a pou­co.

—Son con­ce­llos de dúas co­mar­cas dis­tin­tas, ¿é is­to a de­mos­tra­ción de que a co­mar­ca­li­za­ción da zo­na

era an­ti­na­tu­ral?

—Da­que­la hou­be­ra cer­ta po­lé­mi­ca por­que a xen­te de Cer­de­do ten máis fá­cil ir a Pon­te­ve­dra que á Es­tra­da e por­que his­to­ri­ca­men­te ha­bía un­ha co­mar­ca que era Te­rra de Mon­tes quen non ti­ña que ver con A Es­tra­da. Nós his­to­ri­ca­men­te so­mos Te­rra de Mon­tes e se­guí­mo­lo sen­do. Dá o mes­mo en que co­mar­ca es­tea­mos. As co­mar­cas en reali­da­de va­len pa­ra ben pou­co.

—¿E en que par­ti­do xu­di­cial vai que­dar Cer­de­do-Co­to­ba­de?

—Se a fu­sión vai adian­te, por lei, o no­vo Concello in­gre­sa­ría no par­ti­do xu­di­cial do mu­ni­ci­pio de máis po­boa­ción, que se­ría o de Pon­te­ve­dra. De to­das for­mas, exis­te un pro­ce­de­men­to re­la­ti­va­men­te doa­do e áxil pa­ra so­li­ci­tar o cam­bio de par­ti­do xu­di­cial se os ve­ci­ños o pre­fi­ren. Fa­re­mos un­ha con­sul­ta, pe­ro te­rían que pre­fe­ri­lo os ha­bi­tan­tes de Cer­de­do e os de Co­to­ba­de, por­que o cam­bio se­ría en blo­que. Non ten sen­ti­do sen­do un Concello só que uns se­xan dun par­ti­do xu­di­cial e ou­tros dou­tro. Os ser­vi­zos de re­xis­tro ci­vil man­te­ran­se en Cer­de­do e en Co­to­ba­de.

—Non pa­re­ce pro­ba­ble que un ve­ci­ño de Co­to­ba­de pre­fi­ra cam­biar ó xul­ga­do da Es­tra­da.

—Non, pe­ro po­lo que le­vo fa­la­do cos ve­ci­ños, ta­mén os de Cer­de­do pre­fi­ren en xe­ral fa­cer trá­mi­tes en Pon­te­ve­dra. Moi­tos te­ñen ca­sa alí ou fa­mi­lia­res e me­llor ser­vi­zo de trans­por­te. Pa­ra A Es­tra­da hai bus só os mér­co­res e pa­ra Pon­te­ve­dra hai va­rios ó día.

—¿Por que o no­me eli­xi­do é Cer­de­do-Co­to­ba­de e non Co­to­ba­de-Cer­de­do? ¿Bo­tou­se a sor­tes?

—O no­me do­bre bus­ca man­ter a iden­ti­da­de dos dous con­ce­llos. De­ci­di­mos po­ñe­los por or­de al­fa­bé­ti­ca. Estamos con­ven­ci­dos de que es­ta de­ci­sión fa­rá que Cer­de­do se­xa máis Cer­de­do e Co­to­ba­de máis Co­to­ba­de e, os dous uni­dos, máis concello.

Bal­sei­ros, al­cal­de cer­de­den­se.

Cu­be­la es el al­cal­de de Co­to­ba­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.