Uxía e Narf le­van «Ba­la­das da Ga­li­za ima­xi­na­ria» de xi­ra a Es­ta­dos Uni­dos

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

Os mú­si­cos Uxía e Narf ini­cian o vin­dei­ro 1 de mar­zo un­ha xi­ra por Es­ta­dos Uni­dos, or­ga­ni­za­da po­la Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia de Los An­ge­les, na que in­ter­pre­ta­rán o seu es­pec­tácu­lo Ba­la­das da Ga­li­za ima­xi­na­ria. Se­rán un­ha du­cia de con­cer­tos nos que am­bos os dous ar­tis­tas ga­le­gos ac­tua­rán en San Francisco, Al­bu­quer­que, Har­vard, New York e Los An­ge­les, on­de arran­ca a xi­ra coa can­tan­te de blues e jazz Bar­ba­ra Mo­rri­son.

Uxía e Narf ini­cian a xi­ra o día 1.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.