ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Obs­truír, atas­car. 2 Bo­tar gar­ga­lla­das. 3 Con­xun­to de nor­mas e prin­ci­pios de con­du­ta que se con­si­de­ran vá­li­dos por un gru­po so­cial ou por un in­di­vi­duo. 4 Cen. En plu­ral, día da semana. Cin­co­cen­tos. 5 De­ma­sia­do pe­queno. For­mo un dis­cí­pu­lo. 6 Gran­de ex­ten­sión de au­ga sal­ga­da. Concello da Te­rra de Le­mos. 7 Acre, áci­do. Di­ri­xías­te a un si­tio. 8 Fa­re­lo. Di­to de cou­sa de co­mer, bran­da, doa­da de cor­tar e de mas­ti­gar. 9 Pre­po­si­ción. Pó­li­po ma­ri­ño que pa­re­ce un­ha flor. Cin­cuen­ta. 10 Prin­ci­pio, pro­ce­den­cia, raíz. 11 Ob­xec­to en for­ma de co­roa cir­cu­lar. 12 Co­te­lo ou car­bón in­can­des­cen­te.

VERTICAIS 1 Apou­sen­to, es­tan­cia. 2 Em­pe­za a exis­tir. 3 Río de San­tia­go. 4 Pre­po­si­ción. Ór­gano es­pe­cial­men­te hu­mano. Pro­pie­ta­rio. Sím­bo­lo do bo­ro. 5 Cor­ti­zo, col­mea. Fa­lan­do moi es­co­lli­do, im­po­ñer tri­bu­tos, gra­var. 6 Es­coi­ta­ra. Pun­to de (...), sa­lien­te no es­tre­mo do ca­nón que ser­ve pa­ra apun­tar a ar­ma. 7 La­bra­des a te­rra. Ar­bus­tos es­pi­ño­sos moi co­múns nos mon­tes ga­le­gos. 8 Con­soan­te. La­ma, ma­sa vis­co­sa de ma­te­ria só­li­da di­sol­ta en au­ga. No­me de le­tra. Pre­po­si­ción. 9 Ele­vei­na. 10 Co­mer á noi­te. 11 Es­pi­ña (...), co­lum­na ver­te­bral

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.