El PP se ve ya «en re­mon­ta­da» y pre­pa­ra la re­no­va­ción

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia -

ral su­fri­do en las mu­ni­ci­pa­les de ma­yo del 2015. Una hoja de ru­ta cu­ya apli­ca­ción, con nue­vas me­di­das so­cia­les y fis­ca­les im­pul­sa­das des­de la Xun­ta, ya es­tá sir­vien­do al PP­deG pa­ra re­mon­tar el vue­lo. O al me­nos eso es lo que Te­lla­do de­fen­dió en su com­pa­re­cen­cia. «Te­mos co­me­za­do —pro­cla­mó— a re­mon­ta­da, un pro­ce­so de re­cu­pe­ra­ción do vo­to».

A pro­fun­di­zar en ese sen­da, sos­tu­vo, con­tri­bui­rán los cón­cla­ves que los con­ser­va­do­res se dis­po­nen a or­ga­ni­zar. Un pro­ce­so an­ti­té­ti­co, es­pe­tó Te­lla­do, de lo que ocu­rre en otras for­ma­cio­nes. «Nós estamos pro­ta­go­ni­zan­do o maior pro­ce­so de re­no­va­ción in­ter­na. Non estamos pen­san­do en re­des­cu­brir quen so­mos, como fai o BNG; non estamos pen­den­tes de ex­pli­car­lle aos ci­da­dáns por que pro­me­ti­mos ter un gru­po par­la­men­ta­rio pro­pio e non o ti­ve­mos, como fan as ma­reas; nin estamos pen­den­tes de que ou­tros pac­ten por nós e de­ci­dan o fu­tu­ro do no­so se­cre­ta­rio xe­ral, como lle pa­sa ao PS­deG».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.