Ope­ra­ción Ga­la­xia

Si­ro

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Foi o no­me en cla­ve dun plan gol­pis­ta idea­do po­lo te­nen­te co­ro­nel da Gar­da Ci­vil An­to­nio Te­je­ro e o ca­pi­tán da po­li­cía ar­ma­da Ri­car­do Sáenz de Ynes­tri­llas, que o 11 de no­vem­bro de 1978 se re­uni­ron con ou­tros dous ofi­ciais en Ma­drid, na ca­fe­te­ría Ga­la­xia. Aín­da que se cua­li­fi­cou de «cou­sa de to­los», o plan pa­ra im­pe­dir o re­fe­ren­do da Cons­ti­tu­ción es­ta­ba ben ur­di­do.

Te­ría lu­gar o 17 de no­vem­bro por­que ha­be­ría exer­ci­cios de ti­ro na Agru­pa­ción de Des­ti­nos da Gar­da Ci­vil, e Te­je­ro dis­po­ría de ho­mes pa­ra en­trar na Mon­cloa e de­ter ao Go­berno. Ade­mais, o rei es­ta­ría en Mé­xi­co, Gu­tié­rrez Me­lla­do en Car­ta­xe­na, e en Ma­drid coin­ci­di­rían moi­tos mi­li­tan­tes e sim­pa­ti­zan­tes de ex­tre­ma de­rei­ta po­lo pró­xi­mo aniver­sa­rio das mor­tes de Fran­co e Jo­sé An­to­nio Pri­mo de Ri­ve­ra.

O gol­pe fra­ca­sou po­la de­nun­cia dun mi­li­tar, e Te­je­ro e Ynes­tri­llas fo­ron xul­ga­dos e con­de­na­dos ás pe­nas mí­ni­mas: se­te e seis me­ses de pri­sión.

No Con­gre­so dos Depu­tados, Ma­nuel Fra­ga Iri­bar­ne cul­pou ao Go­berno da in­ten­to­na: «La in­ter­ven­ción de Gu­tié­rrez Me­lla­do fue una fal­ta de res­pe­to al Par­la­men­to. Res­pon­sa­bi­li­zo al Go­bierno y al mi­nis­tro de De­fen­sa de lo que pa­só. El mi­nis­tro es­tá di­vi­dien­do al Ejér­ci­to. Es­ta es una cá­ma­ra del Es­te, por eso quie­nes más aplau­den son Ca­rri­llo y su gen­te».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.