Un sí­no­do en Ou­ren­se

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense - Jo­sé Pé­rez Do­mín­guez

Ai­gre­xa bus­ca un­ha no­va evan­xe­li­za­ción das súas xen­tes. A Igre­xa en Ou­ren­se apos­ta por un sí­no­do dio­ce­sano como mé­to­do doa­do pa­ra es­ta no­va evan­xe­li­za­ción. Pe­ro, ¿que é un sí­no­do dio­ce­sano? A pa­la­bra é de ori­xe gre­go, sy­no­dos, que sig­ni­fi­ca ca­mi­ño fei­to en co­mún. Foi tra­du­ci­da ó la­tín como con­ci­lium, que sig­ni­fi­ca asem­blea. O sí­no­do dio­ce­sano é un­ha asem­blea es­co­lli­da pa­ra au­xi­liar ó Bis­po no exer­ci­cio do seu mi­nis­te­rio. É un ca­mi­ño de reflexión, ava­lia­ción, re­no­va­ción e pro­gra­ma­ción, fei­to en con­xun­to, coa par­ti­ci­pa­ción de todos. ¿Por­qué un Sí­no­do? A ins­pi­ra­ción na­ce da aco­lli­da e da res­pos­ta á ex­hor­ta­ción apos­tó­li­ca do pa­pa Francisco, A Ale­gría do Evan­xeo ; un pro­gra­ma de mi­sión e evan­xe­li­za­ción, en es­trei­ta sin­to­nía co pro­ce­so de re­no­va­ción pas­to­ral. «Ca fin de es­tu­dar, re­fle­xio­nar e es­ta­ble­cer os cri­te­rios pas­to­rais ne­ce­sa­rios nes­te mo­men­to da no­sa his­to­ria e así po­der res­pon­der ás ne­ce­si­da­des ac­tuais des­ta Igre­xa». A pre­pa­ra­ción en­vól­ve­nos a todos nun pro­ce­so de dis­cer­ni­men­to, de pu­ri­fi­ca­ción e re­for­ma, que, como di o Pa­pa, «non po­de dei­xar as cou­sas como es­tán», com­pre que «os cos­tu­mes, os es­ti­los, os ho­ra­rios, a lin­gua­xe e to­da a es­tru­tu­ra ecle­sial mu­den nun­ha can­le axei­ta­da pa­ra a evan­xe­li­za­ción». Nes­te sen­ti­do o no­so Bis­po qué­re­nos es­coi­tar a todos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.