«O Tio Mar­cos d’ A Por­te­la» cum­ple 140 años como pio­ne­ro del pe­rio­dis­mo en ga­lle­go

A pri­mei­ra pu­bli­ca­ción mo­no­lin­güe en ga­le­go edi­tou o nú­me­ro ini­cial en 1876

La Voz de Galicia (Ourense) - - Portada - XO­SÉ MA­NOEL RODRÍGUEZ

O xor­na­lis­mo ga­le­go, e en ga­le­go, ten o seu re­fe­ren­te e a pu­bli­ca­ción ini­ciá­ti­ca nun­ha ca­be­cei­ra ou­ren­sá que cum­priu os seus 140 anos como pro­xec­to re­co­ñe­ci­do de for­ma uná­ni­me en to­da Ga­li­cia. O Tio Mar­cos d’ A Por­te­la edi­ta­ba o seu pri­mei­ro nú­me­ro o 7 de fe­brei­ro de 1876, con Valentín La­mas Car­va­jal (Ou­ren­se, 1849-1906) como di­rec­tor e fac­tó­tum da ini­cia­ti­va. A ex­pe­rien­cia pro­mo­vi­da en Ou­ren­se foi, e como tal es­tá con­si­de­ra­da e re­co­ñe­ci­da, o pri­mei­ro pe­rió­di­co mo­no­lin­güe en ga­le­go e un xor­nal que aca­dou un­ha im­por­tan­te pre­sen­za na so­cie­da­de do seu tem­po.

SANTI M. AMIL

Aso­rey creou o mo­nu­men­to a La­mas, que in­clúe o bus­to rea­li­za­do por Ma­nuel Pas­cual.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.