«El xa po­de saír, pe­ro a mi­ña fi­lla non sae do ce­mi­te­rio»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Portada -

Sa­bía Ce­sá­reo Alon­so Olle­ros que Javier Cruz, en la cár­cel des­de agos­to del 2009 co­mo au­tor de la muer­te de su hi­ja y con una con­de­na de quin­ce años de re­clu­sión por de­lan­te, po­día em­pe­zar a dis­fru­tar de per­mi­sos en cual­quier mo­men­to. Sa­ber que es­ta se­ma­na ha au­to­ri­za­do la Au­dien­cia de Ou­ren­se su sa­li­da, en con­tra del cri­te­rio del fis­cal y del juez de vi­gi­lan­cia pe­ni­ten­cia­ria, es «un tra­go que hai que pa­sar». Con­si­de­ra pre­ma­tu­ra la me­di­da de gra­cia. «Le­va se­te anos e uns me­ses e xa vai po­der go­zar de 33 días li­bres ao ano, ou 36, non sei. Ten máis días de per­mi­so que eu de va­ca­cións, coa di­fe­ren­za de que el aca­ba de co­me­ter un cri­me». Sa­be que la jun­ta de tra­ta­mien­to del cen­tro pe­ni­ten­cia­rio de Pe­rei­ro to­mó su de­ci­sión fa­vo­ra­ble en una reunión con va­rias au­sen­cias y por ma­yo­ría. Y co­no­ce, por lo pu­bli­ca­do, que se ha va­lo­ra­do su buen com­por­ta­mien­to co­mo re­clu­so.

«¿Que se por­ta ben no cár­ce­re? Que re­me­dio lle que­da máis ca por­tar­se ben, pe­ro non é alí on­de se ten que por­tar ben, se­nón que era an­tes, na rúa, pa­ra non es­tar ago­ra alí», en­fa­ti­za Ce­sá­reo Alon­so, sin de­jar de re­sal­tar que «can­do fi­xo o que fi­xo, despois, non co­la­bo­rou en na­da, pe­ro en na­da, en na­da, se­nón que, po­la con­tra, o que fi­xo foi ocul­ta­lo. E ago­ra, ao ca­bo de se­te anos e pou­cos me­ses, es­ta­rán to­dos con­ten­tos de que saia e po­der abra­zar a un ase­sino».

Lau­ra Alon­so te­nía 19 años cuan­do per­dió la vi­da a ma­nos de Javier Cruz, en­ton­ces de 32, con quien ha­bía te­ni­do una re­la­ción de no­viaz­go du­ran­te tres años, es­tran­gu­la­da so­bre las tres de la ma­dru­ga­da del 24 de agos­to del 2009 en Toén. Los pa­dres no lo han su­pe­ra­do. «¿Des­cul­pas? Nin a pri­mei­ra. Non hou­bo nin­guén que pe­di­ra per­dón por aquel fei­to. Nin el se arre­pen­tiu po­lo que fi­xo. ¿Al­guén viu que pe­di­ra per­dón nal­gún si­tio? Eu, den­de lo­go, non. Nun­ca. Os pais non son cul­pa­bles do que fi­xo, pe­ro sí de ocul­ta­lo na­quel mo­men­to. Eu creo que os pais de­be­rían pe­dir per­dón, pa­re­ce que es­tán or­gu­llo­sos do que fi­xo», re­fle­xio­na. No so­lo echa en fal­ta una apro­xi­ma­ción pa­ra pe­dir per­dón, sino que a las po­cas se­ma­nas «de­nun­ciá­ron­me por­que sei­ca cir­cu­la­ba, por on­de o fa­cían eles, cun ca­mión de gran to­ne­la­xe e ti­ñan me­do de que os aplas­ta­ra: a de­nun­cia do pai que­dou en na­da, pe­ro xa se vía en que se ba­sea­ba o seu per­dón».

Fue­ra de Toén

Sa­be Ce­sá­reo que no ve­rá a Javier Cruz en Toén, ni en el pue­blo de Xes­to­sa, don­de él re­si­de con su fa­mi­lia, pues la jun­ta de tra­ta­mien­to de Pe­rei­ro le ha im­pues­to que dis­fru­te al me­nos de es­te pri­mer per­mi­so en un mu­ni­ci­pio con­cre­to de la pro­vin­cia de Pon­te­ve­dra, don­de re­si­de su her­ma­na. «¿Que si é un ali­vio? Si, pe­ro oga­llá non me vol­va en­con­trar con el, por­que, se é así, igual nos ve­mos lo­go os dous no ou­tro la­do. Ao fi­nal, el xa po­de saír, despois de se­te anos e dous me­ses es­tá na rúa, pe­ro a mi­ña fi­lla non po­de saír do ce­mi­te­rio. A mi­ña vi­da xa ma arrui­nou el».

Cum­pli­mien­to ín­te­gro

Mo­les­ta a Ce­sá­reo, y no lo oculta, la uti­li­za­ción po­lí­ti­ca que en oca­sio­nes ve de si­tua­cio­nes co­mo la que vi­vió su fa­mi­lia a raíz del cri­men. «Eu non sei se ten de­rei­to a saír ou non. O que sei é que pa­san cou­sas co­mo o que nos pa­sou a nós, to­dos din que es­tá mal, que hai que to­mar me­di­das e mil tran­ga­lla­das máis, pe­ro despois nin­guén da o pa­so pa­ra aca­bar cos pri­vi­le­xios que ten es­ta xen­te, que po­de saír ao ca­bo de se­te anos». Cree, en es­te sen­ti­do, que «es­te ti­po de xen­te ten que pa­gar ín­te­gra a con­de­na que lle saia. Pa­gar e pun­to. ¿Non foi ho­me pa­ra fa­cer o que fi­xo? Pois que o se­xa ta­mén pa­ra cum­plir. ¿Que ago­ra ten un bo com­por­ta­men­to? A min o que me im­por­ta é que non o ti­vo en­tón». Ce­sá­reo Alon­so sa­be que la jun­ta de tra­ta­mien­to de Pe­rei­ro y la Au­dien­cia han va­lo­ra­do la par­ti­ci­pa­ción de Javier Cruz en cur­sos y te­ra­pia con­tra la vio­len­cia de gé­ne­ro. «¿Te­ra­pia? ¿Pe­ro que te­ra­pia? Se son to­dos iguais. Non hai un ser no mun­do que fa­ga un­ha cou­sa de­sas, e que pa­sen os días, un mes, ou dous, e non se di­ga ‘fi­xen mal, te­ño que pe­dir per­dón’. Hai máis de se­te anos e nin él nin nin­guén da sua fa­mi­lia se dig­nou a pe­dir per­dón po­lo que fi­xo», la­men­ta.

MI­GUEL VI­LLAR

Los pa­dres de Lau­ra Alon­so, con una fo­to de su hi­ja.

MI­GUEL VI­LLAR

Los pa­dres de Lau­ra Alon­so, Ra­mo­na y Ce­sá­reo, con una fo­to de su hi­ja.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.