ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ca­rril, rúa ou ca­mi­ño es­trei­to. 2 Sím­bo­lo do me­tro. No­ta mu­si­cal. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. 3 Di­ri­xir­se a un si­tio. O que vén despois do sex­to. 4 Abre­via­tu­ra de se­can­te co­mo ter­mo ma­te­má­ti­co. Te­ci­do de se­da sua­ve e bri­llan­te. 5 An­sia, em­pe­ño. Ca­rác­ter dun an­ti­go al­fa­be­to es­can­di­na­vo. 6 Ba­go de vi­de. Ex­cep­to. 7 Ci­da­de de san Francisco. Es­po­sa de Abraham. 8 Pre­sas nor­ma­li­za­das de ver­du­ras pa­ra ven­der. Río de San­tia­go. 9 Fa­cer un­ha pas­ta de fariña con au­ga. Igre­xa prin­ci­pal dun­ha dio­ce­se. 10 Do re­vés, su­fri­men­to. Nú­me­ro gran­de. Pre­po­si­ción. 11 Pa­ra­xis­mas, an­dró­me­nas.

VERTICAIS 1 Ce­le­bra­ción ca­tó­li­ca da eu­ca­ris­tía. Que­rer ben. 2 Cen. Re­xei­ta­mos. 3 Ór­ga­nos do voo. Es­pa­zo oco nun ma­te­rial só­li­do. 4 Tí­tu­lo dun­ha re­vis­ta que lle deu no­me a un­ha gran xe­ra­ción cul­tu­ral ga­le­ga. Apa­re­llos de pes­ca en for­ma de ces­tos. Sím­bo­lo do car­bono. 5 Pro­no­me mas­cu­lino de ter­cei­ra per­soa. Par­te bran­da da ma­dei­ra. 6 Cin­cuen­ta. De­fec­tos gra­ves, fí­si­cos ou mo­rais. Ór­gano ex­cre­tor. 7 Plan­tas con fo­llas que se co­men en en­sa­la­da. Pe­lo de ove­lla. 8 Lu­ces ou lu­mes acen­di­dos co­mo si­nal en to­rres, ata­laias ou mon­tes. Con­soan­te. 9 Do re­vés, ata, anoce­ga. Pe­dra mi­nús­cu­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.