«Fal­ta crear un­ha ima­xe tu­rís­ti­ca de Val­deo­rras, co­mo hai dou­tras zo­nas»

Es­ta se­ma­na foi eli­xi­do pre­si­den­te e xa es­tá a tra­ba­llar, pois non hai tem­po que per­der pa­ra bo­ta­la a an­dar

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense - MA­RÍA COBAS O BAR­CO / LA VOZ

Joa­quín Sán­chez (A Rúa de Val­deo­rras, 1955) é un dos tres do­nos —xun­to cos seus dous ir­máns— de Alán de Val. Co­mo re­pre­sen­tan­te das ade­gas en­trou na xun­ta di­rec­ti­va da Ru­ta do Vi­ño de Val­deo­rras, e es­ta mes­ma se­ma­na foi eli­xi­do pre­si­den­te. —Non é casualidade, non é que saí­ra por ar­te de ma­xia. A Ru­ta do Vi­ño xa se fun­dou fai va­rios anos, pe­ro a ver­da­de é que que­dou pa­ra­li­za­da e ha­bía preo­cu­pa­ción. Un dos de­to­nan­tes, e a me­cha pa­ra reac­ti­va­la, foi a non in­clu­sión da ru­ta no Clús­ter de Tu­ris­mo de Ga­li­cia. En­trar é un dos ob­xec­ti­vos, que se cum­priu ho­xe por­que xa se man­dou a so­li­ci­tu­de. Es­ta­ba apa­la­bra­do, pe­ro ata que non hou­be­ra un­ha xun­ta di­rec­ti­va non se po­día fa­cer, e xa se fi­xo.

—¿Por que non es­tá Val­deo­rras no clús­ter?

—Por­que a ru­ta non es­ta­ba ope­ra­ti­va, non che­ga­mos a sa­ber por que. Le­vá­ba­se or­ga­ni­za­do va­rios anos un­ha xor­na­da de por­tas aber­tas, pe­ro vi­ña da­da de Tu­ris­mo de Ga­li­cia, non a fa­cía a Ru­ta do Vi­ño. Ima­xino que ao non es­tar ope­ra­ti­vos... Non obs­tan­te, non sa­be­mos por que non es­tá.

—In­de­pen­den­te­men­te de quen fo­se o cul­pa­ble, ago­ra xa es­tá en mar­cha de no­vo. ¿Qué ob­xec­ti­vos ten?

—O pri­mei­ro é desen­vol­ver o te­ma eno­tu­rís­ti­co. Hai va­rios sec­to­res im­pli­ca­dos: as ade­gas, a res­tau­ra­ción, o ocio, e ta­mén as ins- ti­tu­ción pú­bli­cas, os con­ce­llos, e o con­se­llo re­gu­la­dor, que é un­ha par­te im­por­tan­te e ten sem­pre un mem­bro na xun­ta di­rec­ti­va. Un dos ob­xec­ti­vos é desen­vol­ver o enotu­ris­mo en Val­deo­rras, unir un pou­co o sec­tor da pi­za­rra, hos­ta­le­ría e vi­ño; que nes­te mo­men­to é un mo­men­to do­ce po­lo éxi­to do no­so vi­ño go­de­llo, sen dei­xar atrás as ou­tras va­rie­da­des. Ou­tro dos ob­xec­ti­vos, e xa se di­ri­xiu un­ha car­ta á Depu­tación, é que xun­to co res­to das de­no­mi­na­cións de ori­xe de Ou­ren­se, que se te­ña en con­ta o sec­tor vi­ti­vi­ní­co­la.

—¿Non se ten en con­ta?

—Que­re­mos máis im­pli­ca­ción. So­mos un­ha pro­vin­cia con ca­tro de­no­mi­na­cións das cin­co que ten Ga­li­cia. ¡É un­ha par­te im­por­tan­te!

—¿Reac­ti­var al­go é máis di­fí­cil que bo­ta­lo a an­dar por pri­mei­ra vez, po­de ha­ber xen­te con des­con­fian­za an­te o pro­xec­to?

—Un dos pri­mei­ros ob­xec­ti­vos, e que nos de­mos un pra­zo ata prin­ci­pios do ano que vén, é a au­to­or­ga­ni­za­ción. Hai que vol­ver fa­cer cen­sos das par­tes im­pli­ca­das e ver o que hai. Ca­se é máis com­pli­ca­do. O ca­mi­ño es­tá mar­ca­do, pe­ro é vol­ver a co­lle­lo. Ou­tra cou­sa im­por­tan­tí­si­ma que bus­ca­mos é que se im­pli­que a maio­ría dos es­ta­ble­ce­men­tos, ade­gas, res­tau­ra­ción, ocio... Que­re­mos ser por­ta­vo­ces do que o sec­tor nos en­co­men­de.

—Pe­ro moi­tas ade­ga fal­ta­ron á asem­blea na que se bus­ca­ba reac­ti­var a Ru­ta do Vi­ño.

—En Val­deo­rras é al­go que des­gra­cia­da­men­te no­to que é co­mún, que non acu­de moi­ta xen­te a es­tas reunións. Ago­ra to­ca pul­sar e ver co­mo es­tá o sec­tor, que ga­nas hai. Can­do se es­tá dun la­do ou dou­tro, so­bre to­do can­do non se es­tá nas di­rec­ti­va, sem­pre se bo­ta a cul­pa aos de arri­ba, pe­ro hai que su­mar es­for­zos.

—¿Que ga­nas trae?

—To­das. Se non, non me pre­sen­ta­ría pa­ra ser pre­si­den­te. Con­to cun equi­po im­por­tan­tí­si­mo de xen­te que ten ga­nas de ti­rar pa­ra adian­te. Es­tou fa­cen­do es­for­zos pa­ra con­se­guir que to­dos os con­ce­llos es­tean na Ru­ta do Vi­ño. Qué­dan­nos pou­cos por es­tar den­tro. E que­re­mos que despois, a tra­vés dos con­ce­llos. se po­ñan en va­lor xa non só o vi­ño, que pa­ra iso es­ta­mos as ade­gas, se­nón ta­mén o res­to de atrac­ti­vos tu­rís­ti­cos, por­que hai­nos na co­mar­ca aín­da que a ve­ces pen­se­mos que non.

—¿Fal­ta crer ne­ses atrac­ti­vos?

—Creo que fal­ta un­ha ima­xe tu­rís­ti­ca de Val­deo­rras, co­mo hai dou­tras zo­nas. Hai ou­tras co­mar­cas que te­ñen un­ha ima­xe de­fi­ni­da, que xa se fa­la de­las co­mo con­xun­to. Fal­ta que a pa­la­bra Val­deo­rras te­ña un atrac­ti­vo, e que che­gue­mos a ser un pe­queno des­tino tu­rís­ti­co.

LO­LI­TA VÁZ­QUEZ

Sán­chez fue ele­gi­do es­ta mis­ma se­ma­na co­mo pre­si­den­te de la Ru­ta do Vi­ño de Val­deo­rras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.