«O no­so ob­xec­ti­vo é que a ru­ta es­tea fun­cio­nan­do an­tes da pró­xi­ma Se­ma­na San­ta»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

En días pa­sa­dos em­pe­zou a tra­ba­llar a no­va di­rec­ti­va. Que­ren dar­se un­has se­ma­nas pa­ra po­ñer os pa­peis en or­de e fa­lar con po­si­bles no­vos so­cios. «Vai­se man­dar un co­mu­ni­ca­do a to­dos os an­ti­gos so­cios e in­vi­tar a no­vos. Eu per­soal­men­te xa in­vi­tei a al­gúns, que xa acep­ta­ron», si­na­la Sán­chez. Un­ha vez pi­dan en­trar, te­rá que dar o vis­to bo a xun­ta di­rec­ti­va, e ra­ti­fi­ca­lo a asem­blea. Ao tem­po, es­tán bus­can­do un lo­cal pa­ra se­de. Va­rios con­ce­llos mos­trá­ron­se dis­pos­tos a ce­der un es­pa­zo.

—¿Pa­ra can­do a pró­xi­ma asem­blea?

—Pro­ba­ble­men­te na úl­ti­ma se­ma­na de xa­nei­ro. Non me gus­ta­ría que pa­sa­ra da me­ta­de de fe­brei­ro, por­que despois xa vén a xor­na­da de por­tas aber­tas, se­ma­na san­ta...

—¿Es­ta­rá a ru­ta fun­cio­nan­do pa­ra Se­ma­na San­ta?

—Si, si, iso que­re­mos.

—Fa­lou­se de con­tra­tar per­soal, ¿en que que­dou?

—De mo­men­to non. A idea fa­lou­se e es­tá na men­te da di­rec­ti­va, pe­ro vai en fun­ción de te­ma eco­nó­mi­co. Se­ría im­por­tan­te no­mear un­ha per­soa pa­ra que xes­tio­na­ra a ru­ta, por­que ca­da un te­mos os no­sos tra­ba­llos.

—¿Des­ta vol­ta si que vai a ru­ta adian­te en­tón?

—Es­pe­ra­mos que si, hai con­fian­za. Un dos ob­xec­ti­vos é fa­cer cou­sas, por­que se non se fai na­da, en­tra o desáni­mo.

—¿Cre que hai moi­to por ex­plo­tar no sec­tor tu­rís­ti­co en Val­deo­rras?

—Eu creo que si. Na ade­ga nós te­mos un­has vis­tas pre­cio­sas so­bre o val da Rúa, con Man­za­ne­da ao fon­do ne­va­da... E a xen­te vén e que­da abraia­da, e co­men­ta que é al­go que non se co­ñe­ce. O que gus­ta é que, ao es­tar sen ex­plo­tar, é co­mo vir a un­ha zo­na non tu­rís­ti­ca; e é al­go que a xen­te va­lo­ra. E a tra­vés dos or­ga­nis­mos pú­bli­cos que­re­mos po­ñer en va­lor os ele­men­tos vi­si­ta­bles que hai na zo­na, apar­te das ade­gas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.