Da ve­lla pai­xón do Se­mi­na­rio e os pre­mios nos con­cur­sos ás no­vas en­tre­gas poé­ti­cas

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

Dos ar­qui­vos da Bi­blio­te­ca da Depu­tación foi re­cu­pe­ran­do pe­zas co­mo a re­vis­ta Mi­ña Fa­la e moi­tos epi­so­dios que vol­ve­ron dos es­pa­zos da me­mo­ria. «Pu­bli­ca­ba a mes­ma Luis Ál­va­rez Pou­sa e no Se­mi­na­rio coin­ci­di­ron na­que­les anos ami­gos que lo­go re­ma­ta­ron no xor­na­lis­mo en va­rios me­dios de Ga­li­cia: Pou­sa, Al­fre­do Va­ra e Juan Salgado». Na pu­bli­ca­ción apa­re­cían as súas crea­cións —lem­bra es­pe­cial­men­te Se­ré tu ca­ra­co­la, es­cri­ta lo­go do pa­sa­men­to da súa nai— e xun­to con ou­tro com­pa­ñei­ro, xa des­apa­re­ci­do, cha­má­ban­se «Los nue­vos Lor­ca». En dúas oca­sións aca­dou o se­gun­do posto nos Pre­mios Mi­ner­va, e nas re­se­ñas do con­cur­so ga­le­go apa­re­ce xun­to a ou­tros nomes que xa for­man par­te da his­to­ria da li­te­ra­tu­ra —Xesús Rábade Pa­re­des, Rei Ballesteros ou Da­río Xoán Ca­ba­na, en­tre ou­tros—. «Ata os 19 ou 20 anos dis­fru­tei moi­to len­do e es­cri­bin­do», re­co­ñe­ce. Xa de vol­ta na poe­sía, es­tá pen­den­te de edi­tar Soi­da­des ves­per­ti­nas, an­to­lo­xía na que vol­ve so­bre as tres en­tre­gas an­te­rio­res, e un no­vo li­bro cu­xo tí­tu­lo pro­vi­sio­nal é

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.