Lei­cea­ga cree que el PS­deG tie­ne que ha­cer com­pa­ti­ble su li­de­raz­go con el que tie­ne Ca­ba­lle­ro en Vi­go

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia -

El por­ta­voz par­la­men­ta­rio del PS­deG, Xoa­quín Fernández Lei­cea­ga, in­sis­tió ayer en la ne­ce­si­dad de com­pa­ti­bi­li­zar los li­de­raz­gos lo­ca­les de pe­so con un par­ti­do que sea fuer­te, con una di­rec­ción po­ten­te, y que se ma­ni­fies­te co­mo una al­ter­na­ti­va. En cla­ra alu­sión al al­cal­de de Vi­go, Abel Ca­ba­lle­ro, aun­que sin ci­tar­lo, Lei­cea­ga di­jo, en una en­tre­vis­ta a la Ra­dio Ga­le­ga, que «o PSOE ti­vo tra­di­cio­nal­men­te en Ga­li­cia lí­de­res mu­ni­ci­pais só­li­dos, con moi­ta pre­sen­za. Non que­ro ci­tar a nin­guén ex­pre­sa­men­te, pe­ro to­dos lem­bra­mos nos anos oi­ten­ta e no­ven­ta con­ce­llos so­cia­lis­tas moi for­tes que pro­xec­ta­ban un­ha ima­xe glo­bal do par­ti­do en Ga­li­cia, pe­ro ta­mén is­to ti­ña un­ha li­mi­ta­ción». «Se­gu­ra­men­te en par­te por un efec­to ne­ga­ti­vo da hi­per­tro­fia dos li­de­ra­dos, non ha­bía po­si­bi­li­da­de de cons­truír una al­ter­na­ti­va ga­ña­do­ra en Ga­li­cia» has­ta la irrup­ción de Emi­lio Pérez Tou­ri­ño.

Fernández Lei­cea­ga pi­de aho­ra «re­co­ger la ex­pe­rien­cia de Tou­ri­ño y ser ca­paz de ha­cer com­pa­ti­bles los li­de­raz­gos mu­ni­ci­pa­les só­li­dos» con la cons­truc­ción «de una al­ter­na­ti­va en Ga­li­cia que no es que su­pere esos li­de­raz­gos, sino que los in­te­gra». En es­te sen­ti­do, abo­ga por diá­lo­go y de­ba­te pa­ra en­ca­rar el fu­tu­ro y por in­te­grar a cor­to pla­zo to­dos «os ele­men­tos re­le­van­tes» de es­ta or­ga­ni­za­ción, así co­mo por dar voz a los mi­li­tan­tes «pa­ra acla­rar ben qué que­re­mos ser».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.