«Os pro­xec­tos son ca­da vez máis am­bi­cio­sos»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Investigación -

Vein­tio­cho gru­pos (7 cen­tra­dos en in­ves­ti­gar so­bre cán­cer, otros 7 en neu­ro­cien­cias, 5 de en­do­cri­no­lo­gía y nu­tri­ción, 4 de car­dio­vas­cu­lar, 2 de pro­duc­ción de nue­vos fár­ma­cos y te­ra­pias, 2 de ge­né­ti­ca y una pla­ta­for­ma de bio­es­ta­dís­ti­ca) in­te­gran el Cen­tro de In­ves­ti­ga­ción en Me­di­ci­na Mo­le­cu­lar y En­fer­me­da­des Cró­ni­cas de la USC (Ci­mus), in­di­ca su di­rec­tor, Carlos Dié­guez. «Aquí tra­ba­lla­mos máis de 200 per­soas e os pro­xec­tos son ca­da vez máis am­bi­cio­sos e com­ple­xos. O que de­fi­ne o no­so cen­tro é a ca­pa­ci­da­de de atraer ta­len­to, pois ve­ñen in­ves­ti­ga­do­res de va­rios paí­ses; e xun­tar os seus es­for­zos pa­ra fa­ci- li­tar que pro­gre­sen». La ma­yor fi­nan­cia­ción que ob­tu­vie­ron (ca­si el 53 %) el úl­ti­mo año pro­ce­dió de pro­yec­tos in­ter­na­cio­na­les.

Dié­guez sos­tie­ne que «pa­ra con­se­guir un me­llor ren­de­men­to so­cial e eco­nó­mi­co do no­so tra­ba­llo, e ma­xi­mi­zar o co­ñe­ce­men­to e os avan­ces que se atin­xen, os ins­tru­men­tos máis apro­pia­dos po­den ser moi di­ver­sos. En oca­sións os gru­pos pen­san en pro­mo­ver un­ha em­pre­sa, ou che­gar a acor­dos con pe­que­nas bio­tec­no­ló­xi­cas, con mul­ti­na­cio­nais far­ma­céu­ti­cas ou mes­mo con fon­dos de in­ves­ti­men­to; de­pen­de das ne­ce­si­da­des e exi­xen­cias de ca­da ca­so».

FO­TOS SAN­DRA ALONSO

Dié­guez di­ri­ge los 28 gru­pos del Ci­mus

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.