Ver­de cas­tris­ta

Xa­vier Al­ca­lá

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Du­ran­te me­ses Jua­na Ma­se­da es­ti­vo a con­tar a re­vo­lu­ción cu­ba­na se­gun­do ela e moi­tos ou­tros a fi­xe­ran: des­de a pe­que­na bur­gue­sía ur­ba­na, far­ta do «in­dio» Ba­tis­ta. Un dos per­so­na­xes do dra­ma, im­por­tan­te mais non im­pres­cin­di­ble, era o Fi­del Cas­tro.

Con­tras­ta­do o que ela con­ta­ba, con do­cu­men­tos e de­cla­ra­cións dou­tros so­bre­vi­ven­tes á re­pre­sión ba­tis­tia­na, re­dac­to­use un­ha no­ve­la que ne­ce­si­ta­ba tí­tu­lo. Dis­cu­tiu­se. Jua­na, «Ma­ria­na» na no­ve­la, era par­ti­da­ria de Ver­de oli­vo, co­mo en Cu­ba cha­man a cor do uni­for­me dos que fu­xi­ran á Se­rra (e non loi­ta­ban nas rúas de San­tia­go ou da Ha­ba­na, co­ma o Frank Pais ou ela pro­pia). Mais o tí­tu­lo ti­ña que ser­vir pa­ra Es­pa­ña, en ga­le­go e cas­te­lán, e o dos cu­ba­nos soa ra­ro pois a ár­bo­re, «el oli­vo», é gris. Ver­de oli­va, da froi­ta, va­lía nos dous idio­mas.

Es­ta dis­cu­sión re­vi­viu en Mia­mi; le­van­tou­na Con­te Agüe­ro («her­mano Luis» pa­ra Fi­del «o trai­dor»). Ho­me cul­to, voz da re­vo­lu­ción pu­ra, aca­bou acep­tan­do o xé­ne­ro do ton oli­vá­ceo. E a con­ver­sa re­ma­tou con sen­ten­za: o re­la­ta­do na no­ve­la era ve­raz; e moi­to per­so­na­xe, co­ma el, man­tí­ña­se vi­vo ata ver o ti­rano mor­to... Co­mo pa­sa­ra en Es­pa­ña, on­de to­do que­da­ra ata­do e ben ata­do po­lo de­fun­to. Coa di­fe­ren­za de que Cu­ba non se ve­ría abo­ca­da á de­mo­cra­cia por un­ha Unión Eu­ro­pea que a in­vi­tou a se in­te­grar ne­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.