Fi­del Cas­tro

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

A di­ta­du­ra cas­tris­ta per­deu o seu pre­si­den­te-co­man­dan­te en xe­fe na re­ser­va. Co­mu­ni­couno o pa­sa­do ven­res, en ton gra­ve e elo­cuen­te, o seu her­dei­ro —vai­tes, vai­tes!—, o ir­mán do fi­na­do. Co­mo en to­do ma­nual de es­ti­lo de hon­ras fú­ne­bres de cal­que­ra ré­xi­me opre­sor, ha­be­rá en to­dos os me­dios de co­mu­ni­ca­ción de Cu­ba, opor­tu­na­men­te re­gu­la­dos, pa­ne­xí­ri­cos a maior glo­ria do li­be­ra­dor da Ha­ba­na. Non ha­be­rá na­da que ob­xec­tar ao seu om­ní­mo­do rei­na­do; e, se al­go hou­ber, se­ría cul­pa de an­ti­pa­trio­tas ao ser­vi­zo de axen­tes ex­ter­nos. En­tre­men­tres, o su­fri­do e en­xe­ño­so po­bo cu­bano se­gui­rá co ra­cio­na­men­to da co­mi­da, da elec­tri­ci­da­de, da li­ber­da­de de ex­pre­sión e de reunión, e de po­der saír e en­trar li­bre­men­te da illa-cár­ce­re.

Di­cía o pa­ra­dig­má­ti­co gue­rri­llei­ro di­nás­ti­co que den­tro da re­vo­lu­ción, to­do; con­tra a re­vo­lu­ción, na­da. Ren, iso é exac­ta­men­te ao que po­den as­pi­rar os seus com­pa­trio­tas, por­que, co­mo ca­se sem­pre, o co­man­dan­te mu­dou to­do pa­ra que na­da tro­ca­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.