Pre­si­den­te sin po­der ir al cam­po

El di­ri­gen­te lle­va 12 años sin ver un par­ti­do en­te­ro del As Pon­tes por una do­len­cia de co­ra­zón

La Voz de Galicia (Ourense) - - Deportes - JOSE VA­LEN­CIA

Xai­me Cas­tro es el pre­si­den­te del Club De­por­ti­vo As Pon­tes des­de ha­ce do­ce años. No va a los par­ti­dos del pri­mer equi­po de es­te club, que com­pi­te en Ter­ce­ra Di­vi­sión; los ve des­pués en ví­deo o los es­cu­cha por la ra­dio en su ca­sa: «Ti­ven un pro­ble­ma de saú­de —ex­pli­ca Xai­me Cas­tro—. Dé­ron­me dúas ta­qui­car­dias moi for­tes can­do es­ta­ba ven­do un par­ti­do no cam­po do Po­boa­do, un­ha de­las moi gra­ve. A par­tir da­quel mo­men­to de­ci­dín non vol­ver. To­do co­me­zou por pres­cri­ción mé­di­ca e acos­tu­mei­me».

Des­pués de una dé­ca­da, ha­ce unas se­ma­nas se acer­có a Vi­la­lon­ga: «Coin­ci­diu­me que fun ver un fa­mi­liar que es­ta­ba en­fer­mo a San­tia­go —re­la­ta— e o meu fi­llo liou­me pa­ra ir ata Vi­la­lon­ga, xa que o As Pon­tes xo­ga­ba alí un par­ti­do de li­ga. Aguan­tei ca­se to­do o cho­que, pe­ro ao fi­nal ti­ven que mar­char, saín ca­ra ao apar­ca­doi­ro e me­tin­me no co­che. Foi alí on­de es­coi­tei can­tar o gol do Vi­la­lon­ga, que nos em­pa­ta­ra o en­con­tro».

Al fi­nal de ca­da jornada ha­bla siem­pre con el de­le­ga­do y tam­bién con el en­tre­na­dor pa­ra saber có­mo fue­ron las co­sas. Ade­más, le gra­ban to­dos los en­cuen­tros en ví­deo: «Así os po­do ver na ca­sa —ex­pli­ca— tran­qui­la­men­te. Os do­min­gos es­coi­to a ra­dio e es­tou aten­to a to­do o que nos pa­sa».

Ase­gu­ra que, aun­que no va a los par­ti­dos del As Pon­tes, ve mu­cho fút­bol en di­rec­to: «Non ve­xo os do meu equi­po po­lo que me pa­sou, aín­da que son un­ha per­soa á que lle gus­ta ver fút­bol. Sem­pre que po­do, asis­to a dis­tin­tos cam­pos de Ter­cei­ra Di­vi­sión. Non vou ao Po­boa­do, pe­ro pó­den­me ato­par ven­do un Cer­ce­da-Bar­ba­dás. Gús­ta­me ir só, sen­tar­me nun­ha es­qui­na e pun­to. Por iso eu co­ñe­zo moi­to do fút­bol ga­le­go, tan­to de Ter­cei­ra co­ma de Se­gun­da B, xa que ve­xo moi­tos par­ti­dos. Moi­tas ve­ces ao fi­nal de tem­po­ra­da, can­do o ades­tra­dor me in­for­ma de po­si­bles re­for­zos, eu co­ñe­zo de quen fa­la e sor­prén­de­se. Eu sem­pre lles di­go que ve­xo moi­to máis fút­bol ca eles. É un de­por­te que me en­can­ta, pe­ro a pre­sión pó­de­me. A ver­da­de é que asus­tei­me moi­to po­lo que me pa­sou e aín­da o te­ño pre­sen­te», in­di­ca.

El di­ne­ro, la otra preo­cu­pa­ción

Sin em­bar­go, Cas­tro re­co­no­ce que ser di­ri­gen­te de un club de afi­cio­na­dos es com­pli­ca­dí­si­mo: «Es­ti­ven 20 anos na vi­da sin­di­cal —ex­pli­ca—. Fun pre­si­den­te do co­mi­té de em­pre­sa da cen­tral tér­mi­ca de Endesa en As Pon­tes en mo­men­tos di­fí­ci­les pa­ra a lo­ca­li­da­de, nos que es­ta­ban en xo­go moi­tos postos de tra­ba­llo, con con­fli­tos cons­tan­tes nos xul­ga­dos. Ta­mén fun con­ce­llei­ro do Con­ce­llo das Pon­tes. Sen em­bar­go, nun­ca pa­sei anos de tan­ta pre­sión, ten­sión fa­mi­liar e per­soal co­mo a que su­frín es­tes anos po­lo fút­bol. Ser pre­si­den­te dun club é al­go te­rri­ble­men­te com­pli­ca­do».

La ter­ce­ra em­pre­sa del pue­blo

El pre­si­den­te del As Pon­tes ase­gu­ra que el di­ne­ro ha si­do en los úl­ti­mos años el gran dra­ma de las en­ti­da­des más pe­que­ñas: «Coa cri­se —ase­gu­ra— per­dé­ron­se os pa­tro­ci­nios e ti­ve­mos que pa­sar a de­pen­der das axu­das pú­bli­cas, o que su­pón un gran pro­ble­ma pa­ra os clubs afe­cio­na­dos, que xes­tio­na­mos as cou­sas co­mo po­de­mos. Te­ría que ha­ber nor­mas, fa­ci­li­da­des pa­ra que se pui­de­ra le­var un club de fút­bol. Pe­ro non é así. Se eu de­ra de al­ta a to­do o mun­do, ao da can­ti­na, ao que ven­de as en­tra­das, ao porteiro, to­dos os di­rec­ti­vos, aos xo­ga­do­res, téc­ni­cos et­cé­te­ra, se­ría­mos a ter­cei­ra em­pre­sa das Pon­tes por nú­me­ro de tra­ba­lla­do­res. É al­go im­po­si­ble. Nós es­ta­mos ago­ra coas au­di­to­rías dos úl­ti­mos anos. O es­for­zo que fi­xe­mos to­dos pa­ra man­ter o club é moi gran­de. Per­soal­men­te ti­ven que hi­po­te­car un pi­so que te­ño en Vi­vei­ro pa­ra con­se­guir 100.000 eu­ros e que o club pui­de­ra fa­cer os seus pa­ga­men­tos», in­di­ca.

CÉ­SAR TOIMIL

Xai­me Cas­tro fue por­te­ro y aho­ra pre­si­de el As Pon­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.