«A con­cen­tra­ción par­ce­la­ria dos mon­tes sol­ven­ta­ría moi­tos pro­ble­mas»

O bai­xo pre­zo da ma­dei­ra, me­nor do de hai 20 anos, fai que se aban­do­nen

La Voz de Galicia (Ourense) - - Terra - A. BUÍNCAS

Den­de hai tres años, Ju­lio Anei­ros pre­si­de a Aso­cia­ción de Pro­pie­ta­rios de Ma­dei­ra de Ce­dei­ra, Pro­ma­ce, da que for­ma par­te den­de que se creou, no 2007.

—Ca­les son os prin­ci­pais pro­ble­mas do sec­tor? Su­po­ño que pe­dir­lle una so­lu­ción se­rá moi­to.

—O mon­te en Ga­li­cia é moi di­ver­so e con di­fe­ren­tes pro­ble­mas se­gun­do a zo­na e pro­pie­da­de. Do que eu en­ten­do un pou­co é do mon­te de Ce­dei­ra e co­mar­ca, con cul­ti­vo do Eu­ca­lip­tus glo­bu­lus, des­ti­na­do a pro­du­ción de pas­ta de pa­pel pa­ra ce­lu­lo­sa. Co­mo prin­ci­pais pro­ble­mas ci­ta­ría pri­mei­ro o bai­xo pre­zo da ma­dei­ra, in­fe­rior ao que ti­ña hai 20 anos, o que fai que al­gun­has ex­plo­ta­cións non se­xan ren­di­bles e o mon­te que­de en aban­dono. Ta­mén o mi­ni­fun­dis­mo. No meu con­ce­llo hai par­ce­las de me­dio fe­rra­do (255 me­tros ca­dra­dos). Iso, uni­do ás di­fi­cul­ta­des oro­grá­fi­cas, di­fi­cul­ta a ex­plo­ta­ción. O re­le­vo xe­ra­cio­nal: a maio­ría da xen­te no­va non co­ñe­ce os mon­tes dos seus pais, non os ve pro­du­ti­vos e pa­sa de­les, que­dan­do moi­ta su­per­fi­cie en aban­dono, pas­to de in­cen­dios fu­tu­ros. As pra­gas no eu­ca­lip­to es­tán afec­tan­do moi­to á pro­du­ción e é di­fí­cil loi­tar con­tra elas. Os cas- ti­ñei­ros bra­vos es­tán se­can­do a fei­to e o pino ta­mén so­fre en­fer­mi­da­des se­rias. O lu­me, mal en­dé­mi­co en Ga­li­cia, pon en pe­ri­go ca­da ve­rán a in­ver­sión rea­li­za­da na plan­ta­ción. En Pro­ma­ce, os so­cios fa­ce­mos tor­nos de vi­xian­za tó­da­las noi­tes du­ran­te os tres me­ses do ve­rán. Ta­mén in­flúe o oli­go­po­lio do mer­ca­do, a ne­ce­si­da­de dun ca­tas­tro fo­res­tal ac­tua­li­za­do, lei de mon­tes que re­co­lla as par­ti­cu­la­ri­da­des de ca­da zo­na, fal­ta de in­fra­es­tru­tu­ras fo­res­tais co­mo car­ga­dei­ros, vías de sa­ca... ¿So­lu­cións? Di­ría que coa con­cen­tra­ción par­ce­la­ria dos mon­tes sol­ven­ta­rían­se moi­tos dos pro­ble­mas. Ta­mén fai fa­lla más im­pli­ca­ción da Ad­mi­nis­tra­ción na loi­ta con­tra as pra­gas e na crea­ción de in­fra­es­tru­tu­ras, con­trol efec­ti­vo dos in­cen­dios, le­xis­la­ción e fis­ca­li­da­de axei­ta­da...

—Co­mo se po­den po­ñer en va­lor esas 600.000 hec­tá­reas im­pro­du­ti­vas que hai en Ga­li­cia?

—Ca­da mon­te ten as súas sin­gu­la­ri­da­des: hai mon­te pa­ra ma­dei­ra de ca­li­da­de, pas­ta de pa­pel, mon­te ar­bus­ti­vo pa­ra bio­ma­sa, pas­tos, pro­du­ción de co­go­me­los, mel... Ha­bía que es­tu­dar as cua­li­da­des de­sas su­per­fi­cies im­pro­du­ti­vas e ver o que me­llor cre­ce­ría e o mais ren­di­ble en ca­da un­ha.

«A xen­te no­va non co­ñe­ce os mon­tes dos seus pais, non os ve pro­du­ti­vos, e pa­sa de­les»

—Po­de Ga­li­cia che­gar a ser un­ha po­ten­cia ma­dei­rei­ra ou sil­ví­co­la da ta­lla de Sue­cia ou Fin­lan­dia?

—Te­mos me­nos su­per­fi­cie fo­res­tal, pe­ro o no­so so­lo e tan pro­du­ti­vo ou máis co de­les. De­be­mos dig­ni­fi­car o sec­tor fo­res­tal, que os tra­ba­lla­do­res do mon­te te­ñan un­has con­di­cións de tra­ba­llo e un sa­la­rio co­mo os da industria, co­mer­cio... Na mi­ña co­mar­ca, os tra­ba­lla­do­res fo­res­tais son en maio­ría in­mi­gran­tes, os no­sos mo­zos bus­can ou­tro tra­ba­llo, non que­ren o mon­te. Un sec­tor sen xen­te no­va e sen re­le­vo xe­ra­cio­nal se­rá un sec­tor mor­to. A Ad­mi­nis­tra­ción ten que por os me­dios pa­ra fa­ce­lo atrac­ti­vo e ren­di­ble.

—É po­si­ble un­ha alian­za en­tre os pro­pie­ta­rios pri­va­dos do mon­te e os co­mu­nei­ros?

—Cla­ro que é po­si­ble, ti­ña­mos que em­pe­zar por ven­der a ma­dei­ra da mes­ma for­ma e coor­di­na­dos. Un­ha lon­xa da ma­dei­ra e sa­ca­la ao mer­ca­do se­gun­do as ne­ce­si­da­des do mes­mo. O pre­zo sem­pre foi cues­tión da ofer­ta e da de­man­da!

—Ca­les son as saí­das máis ape­te­ci­bles pa­ra o sec­tor fo­res­tal? Cal é o des­tino da ma­dei­ra ga­le­ga?

—As máis ape­te­ci­bles son as que ofre­zan as me­llo­res ren­di­bi­li­da­des eco­nó­mi­cas, sen ol­vi­dar o as­pec­to pai­sa­xís­ti­co e o me­dioam­bien­tal. O sec­tor do mo­ble, moi afec­ta­do po­la cri­se da cons­tru­ción es­tá con pou­ca de­man­da, es­ta­mos ven­den­do pa­ra le­ñas ma­dei­ras de cas­ta­ñei­ro, carballo ou pino que da­rían fer­mo­sos mo­bles. Ta­mén o eu­ca­lip­to pa­ra cha­pa ten pou­ca saí­da; así ár­bo­res ex­ce­len­tes de 50 ou máis anos que da­rían un par­qué ou ta­ri­ma es­tan­se a fen­der e moer pa­ra pas­ta. Os ase­rra­doi­ros pe­cha­ron a maio­ría de­les. Ca­da vez de­mán­da­se mais le­ña pa­ra com­bus­ti­ble. Ta­mén ca­da vez é máis im­por­tan­te o mer­ca­do dos pe­lets. O prin­ci­pal des­tino da ma­dei­ra de Ga­li­cia se­gue a ser o da pas­ta de pa­pel pa­ra as fac­to­rías de En­ce en Pon­te­ve­dra e Na­via- As­tu­rias. Ce­lu­lo­sas lu­sas es­tán a le­var boa par­te do no­so eu­ca­lip­to.

—Ten bus­ca­do o mon­te ga­le­go no­vas li­ñas de ne­go­cio?

—A pro­du­ción mi­co­ló­xi­ca, de cas­ta­ña ou no­ces es­tá a ofre­cer un­ha ren­di­bi­li­da­de in­tere­san­te. Ou­tro as­pec­to a con­si­de­rar é que os pro­pie­ta­rios fo­res­tais te­mos de­rei­to a un­ha com­pen­sa­ción po­los de­rei­tos de in­mi­sión do CO2 dos no­sos bos­ques. Igual que os que con­ta­mi­nan emi­tín­doo pa­gan po­las súas emi­sións, os que lim­pan a at­mos­fe­ra re­co­llen­do ese CO2, te­re­mos de­rei­to a co­bra­lo! Iso axu­da­ría a ren­ta­bi­li­zar o mon­te.

—É pro­cli­ve o sec­tor a abra­zar a I+D+i?

—Creo que si, pe­ro esa in­ves­ti­ga­ción non a po­de fa­cer o pe­queno pro­pie­ta­rio, ten que ser a uni­ver­si­da­de e a Ad­mi­nis­tra­ción. Os ga­le­gos cre­mos as cou­sas can­do as ve­mos. A ma­qui­na­ria fo­res­tal mo­der­ni­zou­se con equi­pos pro­ce­sa­do­ras e au­to­car­ga­do­res, o pro­ble­ma e que non co­llen po­los ca­mi­ños e co­rre­doi­ras! E can­do que­res an­chear un ca­mi­ño to­pas con mar­cos e po­bre de quen os arran­que, ten fo­llón se­gu­ro!

—Có­mo ve o fu­tu­ro?

—Con op­ti­mis­mo, creo que sem­pre se vai ne­ce­si­tar a ma­dei­ra e que as con­di­cións me­llo­ra­rán. In­clu­so po­de ser un­ha boa in­ver­sión a lon­go pra­zo co­mo plan de pen­sións, al­gun­has ase­gu­ra­do­ra e ban­cos en Fran­cia e nou­tros paí­ses es­tán a in­ves­tir en ex­plo­ta­cións fo­res­tais.

JO­SÉ PAR­DO

Anei­ros cre que su­frir un in­cen­dio é o peor que lle po­de pa­sar ao mon­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.